[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/Qc7WNXRi    [ raw code | output | fork | 1 comment ]

C, pasted on Oct 13:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
void NhapMang(int a[], int n)
{
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		printf("\nNhap vao phan tu a[%d] = ", i);
		scanf_s("%d", &a[i]);
	}
}
void XuatMang(int a[], int n)
{
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		printf("%4d", a[i]);
	}
}
/*
Ý TƯƠNG: Đứng từ vị trí hiện tại ta sẽ lùi về xét các vị trí trước đó
xem giá trị có bị trùng hay không? Nếu có thì bỏ qua, nếu không thì 
sẽ chạy từ vị trí đó về sau để đếm xem có bao nhiêu phần tử trùng với nó

*/
int KiemTraBiTrung(int a[], int n, int ViTri)
{
	for (int i = ViTri - 1; i >= 0; i--)
	{
		if (a[i] == a[ViTri])
		{
			return 0;
		}
	}
	return 1;
}

// Đếm xem từ vị trí hiện tại trở về sau có bao nhiêu phần tử bị trùng
int DemSoLuongPhanTuTrung(int a[], int n, int ViTri)
{
	int dem = 1;
	for (int i = ViTri + 1; i < n; i++)
	{
		if (a[i] == a[ViTri])
		{
			dem++;
		}
	}
	return dem;
}

void DemTanSuatXuatHien(int a[], int n)
{
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		int CheckTrung = KiemTraBiTrung(a, n, i);
		if (CheckTrung == 1)
		{
			int dem = DemSoLuongPhanTuTrung(a, n, i);
			printf("\nPhan tu %d xuat hien %d lan", a[i], dem);
		}
	}
}
int main()
{
	int n;
	do
	{
		printf("\nNhap vao so luong phan tu cua mang: ");
		scanf_s("%d", &n);
		if (n < 0 || n > MAX)
		{
			printf("\nSo luong phan tu nhap vao khong hop le. Xin kiem tra lai !");
		}
	} while (n < 0 || n > MAX);

	int a[MAX];
	NhapMang(a, n);
	XuatMang(a, n);

	DemTanSuatXuatHien(a, n);

	getch();
	return 0;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
In function 'NhapMang':
Line 6: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'XuatMang':
Line 14: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'KiemTraBiTrung':
Line 27: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'DemSoLuongPhanTuTrung':
Line 41: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'DemTanSuatXuatHien':
Line 53: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode


Create a new paste based on this one


Comments:
posted by Dgls on Mar 16
//Bài này mình sử dụng 3 vòng lặp for để lọc giá trị nên hơi rối xíu
#include<iostream>
using namespace std;
main(){
int n;
cin>>n;
int a[n];
for(int i=0; i<n; i++) cin>>a[i];
for(int i=0; i<n; i++){
int dem=0, stop=0;
for(int j=i; j<n; j++){
if(a[i]==a[j]){
dem++;
}
}
for(int k=i-1; k>=0; k--){
if(a[i]==a[k]) stop=1;
}
if(stop==0) cout<<"Gia tri: "<<a[i]<<" - Tan suat: "<<dem<<endl;
}
}
reply