[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/QwbwCKFt    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 226/70/SBT Thầy NTTMK:Hãy xác định số lượng các phần tử kề nhau mà cả hai đều chẵn . 398.cpp */

/* Ở đây chương trình còn liệt kê ra tất cả các phần tử thỏa yêu cầu đề bài . */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So phan tu ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void lietkevadem(int a[MAX],int n)
{
	int dem,dem1=0,dem2=0,dem3=0;
	printf("\nCac phan tu ke nhau ma ca hai deu la gia tri chan la:");
	for(int i=1;i<n-1;i++)
	{
		if(a[i]%2==0&&a[i-1]%2==0)
		{
			printf("%4d",a[i]);
			dem1++;
		}
	}
	for(int i=0;i<n;i=i+n)
	{
		if(a[i]%2==0&&a[i+1]%2==0)
		{
			printf("%4d",a[i]);
			dem2++;
		}
	}
	for(int i=n-1;i<n;i=i+n)
	{
		if(a[i]%2==0&&a[i-1]%2==0)
		{
			printf("%4d",a[i]);
			dem3++;
		}
	}
	dem=dem1+dem2+dem3;
	printf("\nSo luong cac phan tu thoa yeu cau de bai la:%d",dem);
}

void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	xuatmang(a,n);
	lietkevadem(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 17: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 36: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'lietkevadem':
Line 47: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 55: error: redefinition of 'i'
Line 47: error: previous definition of 'i' was here
Line 55: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 63: error: redefinition of 'i'
Line 55: error: previous definition of 'i' was here
Line 63: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 76: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: