[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/SAkWIqIg    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 155/61/SBT Thầy NTTMK:Hãy tìm giá trị trong mảng các số thực "xa giá trị x nhất". 144.cpp */

/* Ở đây chương trình cho phép liệt kê ra giá trị trong mảng xa x nhất kèm theo vị trí của nó.*/
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmang (float a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%f",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(float a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%16f",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void xulydulieu(float a[MAX],int n)
{
  int i,m;
  float dm,d,x;
  printf("Nhap vao x:");
  scanf("%f",&x);
  m=0;
  dm=fabs(x-a[0]);
  for(i=1;i<n;i++)
  {
    d=fabs(x-a[i]); // fabs là hàm xác định trị tuyệt đối của số thực,nếu là số nguyên thì là abs
    if(d>dm) //nếu muốn gần giá trị x nhất thì: d<dm
    {
      dm=d;
      m=i;
    }
  }
  printf("\nGia tri trong mang xa gia tri x nhat la:%f tai vi tri:%d",a[m],m); // ở đây do ta đã gán m=i cho nên ta phải để là a[m],nếu để a[i] sẽ sai.
}

void main()
{
	float a[MAX];
	int n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	xulydulieu(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 39: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 67: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: