[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/TI5ecZa7    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 14:
1
2
3
4
5
Chn Hàng Chun - Cng đồng review v sn phm và chia s mã gim giá, khuyến mãi hp dn trên các trang thương mi đin t . Chúng tôi luôn n lc xây dng nhng bài viết cht lượng để giúp bn d dàng tiếp cn nhng thông tin hu ích v sn phm, và tiết kim chi phí nht khi mua sm trc tuyến.
#chonhangchuan #dientucongnghe #dogiadung #suckhoesacdep #mevabe #nhacuadoisong #thethaodangoai #diadiemamthuc #magiamgia
Địa ch: Tòa Cienco 1, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Ni 
SĐT: 0972714526
Website: https://chonhangchuan.com/


Output:
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\215' in program
Line 1: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'n'
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\240' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\251' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\231' in program
Line 1: error: stray '\304' in program
Line 1: error: stray '\221' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\223' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\201' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\243' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\251' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\240' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\243' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\243' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\241' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\277' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\243' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\245' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\253' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\252' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\241' in program
Line 1: error: stray '\306' in program
Line 1: error: stray '\260' in program
Line 1: error: stray '\306' in program
Line 1: error: stray '\241' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\241' in program
Line 1: error: stray '\304' in program
Line 1: error: stray '\221' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\207' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\255' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\264' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\264' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\225' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\261' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\242' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\261' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\257' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\240' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\277' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\245' in program
Line 1: error: stray '\306' in program
Line 1: error: stray '\260' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\243' in program
Line 1: error: stray '\304' in program
Line 1: error: stray '\221' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\203' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\241' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\205' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\240' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\277' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\255' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\257' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\264' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\257' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\255' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\201' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\243' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\251' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\240' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\277' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\207' in program
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\255' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\245' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\257' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\273' in program
Line 1: error: stray '\261' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\277' in program
Line 1: error: invalid preprocessing directive #chonhangchuan
Line 3: error: stray '\304' in program
Line 3: error: stray '\220' in program
Line 3: error: stray '\341' in program
Line 3: error: stray '\273' in program
Line 3: error: stray '\213' in program
Line 3: error: stray '\341' in program
Line 3: error: stray '\273' in program
Line 3: error: stray '\211' in program
Line 3: error: stray '\303' in program
Line 3: error: stray '\262' in program
Line 3: error: stray '\303' in program
Line 3: error: stray '\240' in program
Line 3: error: stray '\304' in program
Line 3: error: stray '\220' in program
Line 3: error: stray '\341' in program
Line 3: error: stray '\272' in program
Line 3: error: stray '\241' in program
Line 3: error: stray '\303' in program
Line 3: error: stray '\272' in program
Line 3: error: stray '\303' in program
Line 3: error: stray '\242' in program
Line 3: error: stray '\303' in program
Line 3: error: stray '\240' in program
Line 3: error: stray '\341' in program
Line 3: error: stray '\273' in program
Line 3: error: stray '\231' in program
Line 4: error: stray '\304' in program
Line 4: error: stray '\220' in program
Line 6: error: invalid digit "9" in octal constant


Create a new paste based on this one


Comments: