[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/TNK2Fv1D    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on Jan 6:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
int a = 5, *pa = &a;
	printf("\nGia tri bien pa: %d", pa);
	printf("\nDia chi cua bien a: %d", &a);
	// -> pa và &a đều chỉ địa chỉ của biến a

	printf("\nGia tri vung nho pa tro den: %d", *pa);
	printf("\nGia tri cua bien a: %d", a);
	// -> *pa và a đều chỉ nội dung của biến a

	printf("\nDia chi bien pa: %d", &pa);
	// -> địa chỉ biến pa, 

	// có 2 cái địa chỉ
	// 1 là địa chỉ của biến con trỏ pa
	// 2 là địa chỉ mà con trỏ pa trỏ đến
// Toán tử * để lấy ra giá trị mà con trỏ đang trỏ đến
// Ko để toán tử gì cả thì lấy ra địa chỉ mà con trỏ đang trỏ đến
// Nếu để cả dấu & trước tên con trỏ thì ta đang lấy ra "địa chỉ của riêng" con trỏ.
  getch();
  return 0;
}


Output:
1
Line 17: error: conio.h: No such file or directory


Create a new paste based on this one


Comments: