[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/WWtd17XM    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 94/37/SBT Thầy NTTMK:Viết chương trình in ra tất cả các số lẻ nhỏ hơn 100 trừ các số 5,7,93 . 207.cpp */
/* CÁCH 2 */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void lietke(int &i)
{
	printf("\nCac so le nho hon 100 khong tinh cac so 5,7,93 la:\n");
	for(i=1;i<5;i+=2)
		printf("%4d",i);
	for(i=9;i<93;i+=2)
		printf("%4d",i);
	for(i=95;i<100;i+=2)
		printf("%4d",i);
}

void main()
{
	int tieptuc,i;
	quaylai:lietke(i);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 16: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 28: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: