[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/X6Eea3ss    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 351/92/SBT Thầy NTTMK:Kiểm tra ma trận có toàn số dương hay không ?(ở đây ta coi như ma trận số nguyên) */

/* Cách 1: Ta đặt điều kiện các phần tử của ma trận dương trong vòng lặp,mỗi lần phần tử dương thì ta đếm lên 1 lần,nếu số đếm bằng đúng số phần tử của ma trận (số phần tử của ma trận được tính bằng số dòng*số cột) thì =>ma trận toàn số dương,ngược lại nếu khác => ma trận có tồn tại số âm */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmatran(int a[MAX][MAX],int &m,int &n)
{
	do{
		printf("Nhap vao so dong cua ma tran:m=");
		scanf("%d",&m);
		if(m<1||m>MAX)
			printf("So dong ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(m<1||m>MAX);
	do{
		printf("Nhap vao so cot cua ma tran:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So cot ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<m;i++)
	{
		for(int j=0;j<n;j++)
		{
			printf("Nhap vao a[%d][%d]=",i,j);
			scanf("%d",&a[i][j]);
		}
	}
}

void xuatmatran(int a[MAX][MAX],int m,int n)
{
	for(int i=0;i<m;i++)
	{
		for(int j=0;j<n;j++)
		{
			printf("%4d",a[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
}

void kiemtra(int a[MAX][MAX],int m,int n)
{
	int b=m*n;
	int dem=0;
	for(int i=0;i<m;i++)
	{
		for(int j=0;j<n;j++)
		{
			if(a[i][j]>=0)
				dem++;
		}
	}
	if(dem==b)
		printf("Ma tran nay toan so duong\n");
	else
		printf("Ma tran nay co ton tai so am\n");
}

void main()
{
	int a[MAX][MAX],m,n,dem,b;
	int NAMSON;
	quaylai:nhapmatran(a,m,n);
	xuatmatran(a,m,n);
	kiemtra(a,m,n);
	printf("\nCo tiep tuc khong ? Bam phim C de tiep tuc,Bam cac phim khac de thoat\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C') 
	goto quaylai;
}

/* Cách 2:Ta đặt điều kiện tìm kiểm ít nhất 1 phần tử trong ma trận là số âm,nếu không hề có số nào thỏa điều kiện như vậy thì=>ma trận toàn số dương
		for(int i=0;i<m;i++)
		{
			for(int j=0;j<n;j++)
			{
				if(a[i][j]<0)
				Co=true;
			}
		}
		if(Co==true)
		printf("Ma tran co ton tai so am");
		else
		printf("Ma tran toan so duong"); */


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 18: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmatran':
Line 48: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 50: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'kiemtra':
Line 62: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 64: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 77: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: