[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/XAwkXO5j    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Viết chương trình nhập mảng n số nguyên từ bàn phím và sắp xếp mảng giảm dần bằng thuật toán Interchange Sort . 547.cpp */

/* Thuật toán Interchange Sort là sắp xếp bằng đổi chỗ trực tiếp . */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#define MAX 100

void NhapMang(int a[],int &n)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao so luong phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("\nNhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void XuatMang(int a[],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
}

void HoanVi(int &x,int &y)
{
	int temp=x;
	x=y;
	y=temp;
}

void SapXepGiamDanBangThuatToanInterchangeSort(int a[],int n)
{
	for(int i=0;i<n-1;i++)
	{
		for(int j=i+1;j<n;j++)
		{
			if(a[i]<a[j])
			{
				HoanVi(a[i],a[j]);
			}
		}
	}
}

void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:NhapMang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>Mang Ban Dau La:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(a,n);
	printf("\n");
	SapXepGiamDanBangThuatToanInterchangeSort(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>Mang Sau Khi Sap Xep Giam Dan La:<<<<<<<\n");
	XuatMang(a,n);
	printf("\n");
	printf("\nBan muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'XuatMang':
Line 37: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 43: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'SapXepGiamDanBangThuatToanInterchangeSort':
Line 52: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 54: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 65: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: