[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/YBuNdSvS    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 291/78/SBT Thầy NTTMK:Hãy biến đổi mảng bằng cách thay các giá trị lớn nhất bằng các giá trị nhỏ nhất và ngược lại . NAMSON: 248.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<limits.h>
#define MAX 100

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void biendoi(int a[MAX],int n)
{
	int min=INT_MAX,max=INT_MIN;
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]>max)
			max=a[i];
		if(a[i]<min)
			min=a[i];
	}
	for(int i=0; i<n; i++)
	{
		if (a[i]==max)
		{
			a[i]=min;
		}
		else if (a[i]==min) // Cần phân biệt else if nó khác hoàn toàn với if.if là một trường hợp hoàn toàn khác,còn else if là một trường hợp khác nhưng vẫn bổ trợ với trường hợp trước đó,cùng kết hợp cho ra 1 kết quả chung của 2 cái.ví dụ nếu ở đây ta để riêng ra 2 cái if thì kết quả sẽ sai hoàn toàn.
		{
			a[i]=max;
		}
	}
} 
void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc,max,min;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<\n");
	xuatmang(a,n);
	biendoi(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>MANG SAU KHI BIEN DOI LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	xuatmang(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 17: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 36: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'biendoi':
Line 46: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 53: error: redefinition of 'i'
Line 46: error: previous definition of 'i' was here
Line 53: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 74: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: