[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/YOvsZbEO    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 256/74/SBT Thầy NTTMK:Hãy sắp xếp các giá trị trong mảng các số nguyên giảm dần. 156.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin ban vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}


void sapxep(int a[MAX],int n)
{
	int i,j;
	printf("\n>>>>>>>>>>>>MANG SAU KHI SAP XEP:<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		for(j=i+1;j<n;j++)
		{
			if(a[i]<a[j])
			{
				int temp=a[i];
				a[i]=a[j];
				a[j]=temp;
			}
		}
		printf("%4d",a[i],a[j]);
	}
}

void main()
{
	int a[MAX],n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	sapxep(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 15: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 35: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 67: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: