[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/YlZlKspO    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 275/77/SBT Thầy NTTMK:Hãy xóa tất cả "số chính phương" trong mảng một chiều các số nguyên . 226.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void xoa(int a[MAX],int &n,int k) // phải truyền n theo kiểu tham biến : &n.
{
	for(int i=k;i<n;i++)
	{
		a[i]=a[i+1];
	}
	n--; // giảm n xuống =>phải có
}

int ktcp(int k)
{
	for(int i=0;i<=k;i++)
	{
		if(i*i==k)
			return 1;
	}
	return 0;
}

void xoachinhphuong(int a[MAX],int &n) // phải truyền n theo kiểu tham biến : &n thì lúc xóa mới xuất ra đúng được.
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(ktcp(a[i])==1)
		{
			xoa(a,n,i);
			i--; // i giảm dần xuống => phải có .
		}
		
	}
}
		
void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	xuatmang(a,n);
	xoachinhphuong(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>MANG SAU KHI XOA LA:<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	xuatmang(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 16: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 37: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 44: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'ktcp':
Line 55: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 63: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 77: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: