[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/ZCx68zwf    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 60/9/SBT Thầy NTTMK:Hãy kiểm tra các chữ số của số nguyên dương n có tăng dần từ trái sang phải hay không ? 193.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void lietkevakiemtra(int &n)
{
	do{
		printf("Nhap vao so nguyen duong n(n>=0):n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<0)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<0);
	printf("\nCac chu so cua so %d la:",n); 
		if(n>=0&&n<=9)
		{
			printf("%4d",n);
			printf("\nSo %d chi co 1 chu so nen khong the xet duoc",n);
		}
		if(n>=10&&n<=99)
		{
			int a=n/10;
			int b=n%10;
			printf("%4d",a);
			printf("%4d",b);
			if(a<b)
				printf("\nSo %d co cac chu so tang dan tu trai sang phai",n);
			else
				printf("\nSo %d co cac chu so khong tang dan tu trai sang phai",n);
		}
		if(n>=100&&n<=999)
		{
			int c=n%10;
			int d=n/10;
			int e=d/10;
			int f=d%10;
			printf("%4d",e);
			printf("%4d",f);
			printf("%4d",c);
			if(e<f&&f<c)
				printf("\nSo %d co cac chu so tang dan tu trai sang phai",n);
			else
				printf("\nSo %d co cac chu so khong tang dan tu trai sang phai",n);
		}
		if(n>=1000&&n<=9999)
		{
			int g=n%10;
			int h=n/10;
			int i=h%10;
			int j=h/10;
			int k=j%10;
			int l=j/10;
			printf("%4d",l);
			printf("%4d",k);
			printf("%4d",i);
			printf("%4d",g);
			if(l<k&&k<i&&i<g)
				printf("\nSo %d co cac chu so tang dan tu trai sang phai",n);
			else
				printf("\nSo %d co cac chu so khong tang dan tu trai sang phai",n);
		}
		if(n>=10000&&n<=99999)
		{
			int m=n%10;
			int o=n/10;
			int p=o%10;
			int q=o/10;
			int r=q%10;
			int s=q/10;
			int t=s%10;
			int u=s/10;
			printf("%4d",u);
			printf("%4d",t);
			printf("%4d",r);
			printf("%4d",p);
			printf("%4d",m);
			if(u<t&&t<r&&r<p&&p<m)
				printf("\nSo %d co cac chu so tang dan tu trai sang phai",n);
			else
				printf("\nSo %d co cac chu so khong tang dan tu trai sang phai",n);
		}
}

void main()
{
	int n,tieptuc;
	quaylai:lietkevakiemtra(n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 15: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 96: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: