[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/ZmAus5pT    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 815 & 816 / 219 / SBT Thầy NTTMK:Viết hàm tìm phân số dương đầu tiên và phân số dương cuối cùng trong danh sách liên kết đơn các phân số . 645.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
// Các thư viện sử dụng trong chương trình .
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>

// Khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách liên kết đơn các phân số .
struct phanso
{
	int tuso;
	int mauso;
	float ketqua;
};
typedef struct phanso PHANSO;

struct node
{
	PHANSO Data;
	node*pNext;
};
typedef struct node NODE;

struct list
{
	NODE*pHead;
	NODE*pTail;
};
typedef struct list LIST;

// Khởi tạo danh sách liên kết đơn các phân số .
void INit(LIST &l)
{
	l.pHead=NULL;
	l.pTail=NULL;
}

// Tạo các Node trong danh sách liên kết đơn các phân số .
NODE*getnode(PHANSO x)
{
	NODE*p;
	p=new NODE;
	if(p==NULL)
		return NULL;
	p->Data=x;
	p->pNext=NULL;
	return p;
}

// Thêm vào cuối danh sách liên kết đơn các phân số .
void AddTail(LIST &l,NODE*new_ele)
{
	if(l.pHead==NULL)
	{
		l.pHead=new_ele;
		l.pTail=l.pHead;
	}
	else
	{
		l.pTail->pNext=new_ele;
		l.pTail=new_ele;
	}
}

// Hàm nhập danh sách liên kết đơn các phân số .
void InPut(LIST &l)
{
	int n;
	quaylai:printf("\nNhap vao so luong cac phan so:");
	scanf("%d",&n);
	if(n<0)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
	INit(l);
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		PHANSO x;
		printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>Nhap Vao Phan So Thu %d:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n",i);
		printf("\n");
		printf("\nNhap vao tu so cua phan so %d:",i);
		scanf("%d",&x.tuso);
		do{
			printf("\nNhap vao mau so cua phan so %d:",i);
			scanf("%d",&x.mauso);
			if(x.mauso==0)
			{
				printf("\nMau so khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
			}
		}while(x.mauso==0);
		if(x.mauso<0)
		{
			x.tuso=x.tuso*-1;
			x.mauso=x.mauso*-1;
		}
		x.ketqua=(x.tuso*1.0)/x.mauso;
		NODE*p=getnode(x);
		AddTail(l,p);
	}
}

// Hàm xuất danh sách liên kết đơn các phân số .
void OutPut(LIST l)
{
	int dem=0;
	for(NODE*p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
	{
		dem++;
		printf("\nPhan So Thu %d La:%d/%d",dem,p->Data);
	}
}

// Hàm tìm phân số dương đầu tiên trong danh sách liên kết đơn các phân số .
void TimPhanSoDuongDauTien(LIST l)
{
	NODE*pNode;
	LIST Prs;
	INit(Prs);
	// Ta duyệt từ đầu danh sách đến cuối danh sách,tìm ra phân số dương đầu tiên thì thoát ra khỏi vòng lặp và in ra nó .
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		if(pNode->Data.ketqua>=0)
		{
			break;
		}
	}
	printf("\nPhan So Duong Dau Tien La:%d/%d",pNode->Data);
}

// Hàm tìm phân số dương cuối cùng trong danh sách liên kết đơn các phân số .
void TimPhanSoDuongCuoiCung(LIST l)
{
	NODE*pNode;
	LIST Prs;
	INit(Prs);
	// Tìm phân số dương cuối cùng thì ta duyệt từ cuối danh sách -> đầu danh sách,tìm ra phân số dương đầu tiên => đó chính là phân số dương cuối cùng .
	for(pNode=l.pTail;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		if(pNode->Data.ketqua>=0)
		{
			break;
		}
	}
	printf("\nPhan So Duong Cuoi Cung La:%d/%d",pNode->Data);
}

// Hàm MeNu .
void MeNu()
{
	int tieptuc;
	LIST lst;
	quaylai:InPut(lst);
	printf("\n");
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>Xuat Danh Sach Cac Phan So:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	OutPut(lst);
	printf("\n");
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>Phan So Duong Dau Tien:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	TimPhanSoDuongDauTien(lst);
	printf("\n");
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>Phan So Duong Cuoi Cung:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	TimPhanSoDuongCuoiCung(lst);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}

// Hàm chính .
void main()
{
	MeNu();
}


Output:
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 29: error: expected specifier-qualifier-list before 'node'
Line 41: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'getnode':
Line 51: error: 'new' undeclared (first use in this function)
Line 51: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 51: error: for each function it appears in.)
Line 51: error: expected ';' before 'NODE'
Line 55: error: 'NODE' has no member named 'pNext'
t.c: At top level:
Line 60: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 75: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'OutPut':
Line 116: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 116: error: 'NODE' has no member named 'pNext'
In function 'TimPhanSoDuongDauTien':
Line 130: error: 'NODE' has no member named 'pNext'
In function 'TimPhanSoDuongCuoiCung':
Line 147: error: 'NODE' has no member named 'pNext'
In function 'main':
Line 187: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: