[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/a352AoXT    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 15: Nhập N là tháng trong năm (1<=N<=12), nếu nhập sai thì nhập lại. Cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày. 691.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "Windows.h"

void NhapN(int &n)
{
	do{
		printf("\nNhap vao thang:");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>12)
		{
			printf("\nThang ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		}
	}while(n<1||n>12);
}

void XuLyDuLieu(int n)
{
	if(n==1||n==3||n==5||n==7||n==8||n==10||n==12)
	{
		printf("\nThang %d co 31 ngay",n);
	}
	else if(n==4||n==6||n==9||n==11)
	{
		printf("\nThang %d co 30 ngay",n);
	}
	else if(n==2)
	{
		printf("\nThang %d co 28 hoac 29 ngay",n);
	}
}

void main()
{
	int n,tieptuc;
	quaylai:NhapN(n);
	XuLyDuLieu(n);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
Line 18: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: Windows.h: No such file or directory
Line 16: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 45: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: