[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/a6qMRe9q    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 20 -> 29/6/SBT Thầy NTTMK:
+ Liệt kê tất cả "ước số" của số nguyên dương n.
+ Tính tổng tất cả "ước số" của số nguyên dương n.
+ Tính tích tất cả "ước số" của số nguyên dương n.
+ Đếm số lượng "ước số" của số nguyên dương n.
+ Liệt kê tất cả "ước số lẻ" của số nguyên dương n.
+ Tính tổng tất cả "ước số chẵn" của số nguyên dương n.
+ Tính tích tất cả "ước số lẻ" của số nguyên dương n.
+ Đếm số lượng "ước số chẵn" của số nguyên dương n.
+ Tính tổng các ước số nhỏ hơn chính nó của số nguyên dương n.
+ Tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n. 182.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<limits.h>
#define bool

void lietke(int &n)
{
	int s=0,s1=1,dem=0,s2=1,s3=0,dem1=0,s4=0;
	int max=INT_MIN,Co;
	bool Co=false;
	do{
	printf("Nhap vao n(n>0):n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<=0)
	printf("So ban nhap khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<=0);
	printf("Cac uoc so cua %d la:",n);
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		if(n%i==0)
		{
			printf("%4d",i);
			s+=i;
			s1*=i;
			dem++;
		}
	}
	printf("\nTong tat ca cac uoc so cua %d la:%d",n,s);
	printf("\nTich tat ca cac uoc so cua %d la:%d",n,s1);
	printf("\nSo luong tat ca cac uoc so cua %d la:%d",n,dem);
	printf("\nCac uoc so le cua %d la:",n);
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		if(n%i==0&&i%2!=0)
		{
			printf("%4d",i);
			s2*=i;
		}			
	}
	printf("\nTich tat ca cac uoc so le cua %d la:%d",n,s2);
	printf("\nCac uoc so chan cua %d la:",n);
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		if(n%i==0&&i%2==0)
		{
			printf("%4d",i);
			s3+=i;
			dem1++;
		}			
	}
	printf("\nTong tat ca cac uoc so chan cua %d la:%d",n,s3);
	printf("\nSo luong tat ca cac uoc so chan cua %d la:%d",n,dem1);
	printf("\nCac uoc so cua %d ma nho hon chinh no la:",n);
	for(int i=1;i<n;i++)
	{
		if(n%i==0)
		{
			printf("%4d",i);
			s4+=i;
		}
	}
	printf("\nTong cac uoc so cua %d ma nho hon chinh no la:%d",n,s4);
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		if(n%i==0&&i%2!=0)
		{
			if(i>max)
			{
				max=i;
				Co=true;
			}
		}
	}
	if(Co==true)
		printf("\nUoc so le lon nhat cua %d la:%d",n,max);
}

void main()
{
	int n,tieptuc;
	quaylai:lietke(n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 27: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 102: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: