[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/aCUyWG5a    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 161/62/SBT Thầy NTTMK:Cho mảng một chiều các số nguyên hãy tìm giá trị đầu tiên trong mảng nằm trong khoảng (x,y) cho trước.Nếu mảng không có giá trị thỏa điều kiện trên thì hàm trả về giá trị là x. 138.cpp */

/* Ở đây chương trình cho phép liệt kê ra tất cả các giá trị nằm trong khoảng (x,y) và số lượng của chúng.Tìm ra giá trị đầu tiên nằm trong khoảng (x,y) kèm theo vị trí của nó. */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
#define bool

void nhapmang (float a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%f",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(float a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%16f",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void lietke(float a[MAX],int n)
{
	float x,y,Co;
	bool Co=false;
	int dem=0,vitri=0,Co1,i;
	bool Co1=false;
	do{
	printf("LUU Y:O DAY KHOANG (X,Y) THI YEU CAU X<Y MOI HOP LE!\n");
	printf("Nhap vao x=");
	scanf("%f",&x);
	printf("Nhap vao y=");
	scanf("%f",&y);
	if(x>y)
	printf("\nKhoang (%f,%f) nay khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n",x,y);
	else
	break;
	}while(x>y);
	printf("Cac gia tri trong mang nam trong khoang (%f,%f) la:",x,y);
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]>x&&a[i]<y)
		{
		printf("%16f",a[i]);
		dem++;
		Co=true;
		}
	}
	if(Co==true)
	printf("\nTrong mang co %d gia tri nam trong khoang (%f,%f)\n",dem,x,y);
	else
	printf("\nTrong mang khong co ton tai gia tri nao nam trong khoang (%f,%f)\n",x,y);
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]>x&&a[i]<y)
		{
			Co1=true;
			vitri=i;
			break;
		}
	}
	if(Co1==true)
		printf("\nGia tri dau tien nam trong khoang (%f,%f) la:%f tai vi tri:%d",x,y,a[i],vitri);
}

void main()
{
	float a[MAX];
	int n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	lietke(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
	goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 39: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'lietke':
Line 49: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 49: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 49: error: for each function it appears in.)
Line 70: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 91: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: