[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/bGS89JhB    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 737/198/SBT Thầy NTTMK:Viết chương trình tính tổng S=1/2+3/4+5/6+...+(2n+1)/(2n+2) bằng phương pháp đệ quy . 437.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void nhapn(int &n)
{
	do{
		printf("\nNhap vao so nguyen duong n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<0)
			printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<0);
}

float tong(int n)
{
	if(n==0)
		return 0.5;
	return (1.0*(2*n+1)/(2*n+2)+tong(n-1));
}

void main()
{
	int n,tieptuc;
	quaylai:nhapn(n);
	float s=tong(n);
	printf("\nKet qua la:%f",s);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 15: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 35: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: