[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/c0yzBPu6    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Chương trình tổng hợp đổi cơ số 3 hệ : Đổi số nguyên dương n (hệ 10) sang nhị phân (hệ 2),sang hệ bát phân (hệ 8) và sang hệ hexa (hệ 16) . 610.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>

void NhapSoCanChuyenDoi(int &n)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao so nguyen duong can chuyen doi:");
	scanf("%d",&n);
	if(n<0)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
}

void NhapCoSoCanChuyenDoi(int &x)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao co so can chuyen doi:");
	scanf("%d",&x);
	if(x!=2&&x!=8&&x!=16)
	{
		printf("\nCo so can chuyen doi khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
}

void ChuyenDoi(int n,int x)
{
	char a[100];
	int m=n,i=0,q,r,j;
	do
	{
		q=m/x;
		r=m%x;
		if(r>=10)
		{
			if(r==10) a[i]='A';
			else if(r==11) a[i]='B';
			else if(r==12) a[i]='C';
			else if(r==13) a[i]='D';
			else if(r==14) a[i]='E';
			else if(r==15) a[i]='F';
		}
		else
			a[i]=r+0x30;
		i++;
		m=q;
	}while(q!=0);
	for(i=i-1;i>=0;i--)
		printf("%c",a[i]);
	printf("\n");
}

void main()
{
	int n,x,tieptuc;
	quaylai:NhapSoCanChuyenDoi(n);
	NhapCoSoCanChuyenDoi(x);
	printf("\n>>>>>>>>>>>Chuyen Doi So %d Sang He %d La:<<<<<<<<<<<<<<\n",n,x);
	ChuyenDoi(n,x);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 16: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 27: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 66: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: