[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/cRFw9yfT    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 24:Viết chương trình nhập vào mảng số nguyên và số nguyên k (1<=k<=số lượng các giá trị phân biệt trong mảng).Tìm số hạng lớn thứ k của mảng . 597.cpp */

/* Ý Tưởng : Đầu tiên ta cần tách từ mảng a ban đầu ra những phần tử phân biệt có trong mảng và sắp xếp chúng tăng dần và lưu vào 1 mảng mới gọi là mảng b . Để làm được điều đó đầu tiên ta sắp xếp mảng a tăng dần và lưu trước giá trị a[0] vào mảng b . (a[0]=b[0]),khởi tạo biến đếm=1 (do đã lưu trước 1 phần tử vào mảng b).Sau đó ta cho vòng lặp for i chạy từ 1 -> <n . Đặt trường hợp a[i]!=a[i-1] ,nếu thỏa thì biến đếm tăng lên và lưu giá trị thỏa vào mảng b . Sau đó in ra mảng b chính là mảng chứa các giá trị phân biệt của mảng a . Thì số hạng lớn thứ k chính là giá trị b[dem-k] . Lưu ý:1<=k<=dem . */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/// Các thư viện sử dụng trong chương trình .
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#define MAX 100

// Hàm nhập mảng các số nguyên .
void NhapMang(int a[],int &n,int &k)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao so luong cac phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp .
	}
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("\nNhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
	quaylai1:printf("\nNhap vao so k=");
	scanf("%d",&k);
	if(k<1)
	{
		printf("\nSo k ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai1; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp .
	}
}

// Hàm xuất mảng các số nguyên .
void XuatMang(int a[],int n,int k)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
}

// Hàm hoán vị 2 số nguyên .
void HoanVi(int &x,int &y)
{
	int temp=x;
	x=y;
	y=temp;
}

// Hàm sắp mảng tăng dần bằng thuật toán Interchange Sort .
void SapMangTangDan(int a[],int n,int k)
{
	for(int i=0;i<n-1;i++)
	{
		for(int j=i+1;j<n;j++)
		{
			if(a[i]>a[j])
			{
				HoanVi(a[i],a[j]);
			}
		}
	}
}

// Hàm xử lý dữ liệu .
void XuLyDuLieu(int a[],int b[],int n,int k)
{
	int dem=1,j=1; // Khởi tạo biến đếm = 1 và j = 1 .
	b[0]=a[0]; // Lưu giá trị đầu tiên của mảng a vào mảng b .
	for(int i=1;i<n;i++)
	{
		if(a[i]!=a[i-1])
		{
			dem++; // Biến đếm tăng lên khi nhận được giá trị phân biệt .
			b[j++]=a[i]; // Lưu giá trị phân biệt vào mảng b .
		}
	}
	printf("\n>>>>>>>>>>Cac Gia Tri Phan Biet Co Trong Mang:<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	// Mảng b lúc này đang chứa các giá trị phân biệt của mảng a và đã được sắp xếp tăng dần .
	for(int j=0;j<dem;j++)
	{
		printf("%4d",b[j]); // Xuất ra mảng b .
	}
	printf("\n");
	if(k<=dem)
	{
		printf("\nSo hang lon thu %d la:%d",k,b[dem-k]);
	}
	else if(k>dem)
	{
		printf("\nKhong ton tai so hang lon thu %d",k);
	}
}

// Hàm chính .
void main()
{
	int a[MAX],b[MAX],n,k,tieptuc;
	quaylai:NhapMang(a,n,k);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>Mang Vua Nhap La:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(a,n,k);
	printf("\n");
	SapMangTangDan(a,n,k);
	XuLyDuLieu(a,b,n,k);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls"); // Xóa hết mọi dữ liệu đã thực thi trước đó để bắt đầu lần thực thi mới .
		goto quaylai; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp .
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 20: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'XuatMang':
Line 46: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 53: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'SapMangTangDan':
Line 63: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 65: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'XuLyDuLieu':
Line 80: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 90: error: redefinition of 'j'
Line 78: error: previous definition of 'j' was here
Line 90: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 107: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: