[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/chJzfDHq    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on Apr 8:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VN TI ĐẠI NAM (JSC)

Tr S Chính: 4 Đông Hưng Thun 6,Đông Hưng Thun,Qun 12,Thành ph H Chí Minh
Đin thoi: 0938 955 329
Email: dichvubocxepdainam@gmail.com
Website: https://dichvubocxepdainam.com

Chi Nhánh 1: 197 Hunh Tn Phát, Tân Thun Đông, Qun 7, Thành ph H Chí Minh, Vit Nam
Chi Nhánh 2: p Tin Lân, Bà Đim, Hóc Môn, Thành ph H Chí Minh, Vit Nam
Chi Nhánh 3: Đường TK1, Bà Đim, Hóc Môn, Thành ph H Chí Minh, Vit Nam
Cung ng lao động:  https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-lao-dong-tphcm/ 
Bc xếp hang hóa: https://dichvubocxepdainam.com/boc-xep-hang-hoa/ 

Chuyn kho xưởng: https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong/ 
Chuyn nhà trn gói  : https://dichvubocxepdainam.com/dich-vu-chuyen-nha-tphcm/ 
Cung ng nhân công: https://dichvubocxepdainam.com/cung-ung-nhan-cong/ 


Output:
Line 1: error: stray '\303' in program
Line 1: error: stray '\224' in program
Line 1: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'NG'
Line 1: error: stray '\304' in program
Line 1: error: stray '\220' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\246' in program
Line 1: error: stray '\306' in program
Line 1: error: stray '\257' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\254' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\242' in program
Line 1: error: stray '\304' in program
Line 1: error: stray '\220' in program
Line 1: error: stray '\341' in program
Line 1: error: stray '\272' in program
Line 1: error: stray '\240' in program
Line 3: error: stray '\341' in program
Line 3: error: stray '\273' in program
Line 3: error: stray '\245' in program
Line 3: error: stray '\341' in program
Line 3: error: stray '\273' in program
Line 3: error: stray '\237' in program
Line 3: error: stray '\303' in program
Line 3: error: stray '\255' in program
Line 3: error: stray '\304' in program
Line 3: error: stray '\220' in program
Line 3: error: stray '\303' in program
Line 3: error: stray '\264' in program
Line 3: error: stray '\306' in program
Line 3: error: stray '\260' in program
Line 3: error: stray '\341' in program
Line 3: error: stray '\272' in program
Line 3: error: stray '\255' in program
Line 3: error: stray '\304' in program
Line 3: error: stray '\220' in program
Line 3: error: stray '\303' in program
Line 3: error: stray '\264' in program
Line 3: error: stray '\306' in program
Line 3: error: stray '\260' in program
Line 3: error: stray '\341' in program
Line 3: error: stray '\272' in program
Line 3: error: stray '\255' in program
Line 3: error: stray '\341' in program
Line 3: error: stray '\272' in program
Line 3: error: stray '\255' in program
Line 3: error: stray '\303' in program
Line 3: error: stray '\240' in program
Line 3: error: stray '\341' in program
Line 3: error: stray '\273' in program
Line 3: error: stray '\221' in program
Line 3: error: stray '\341' in program
Line 3: error: stray '\273' in program
Line 3: error: stray '\223' in program
Line 3: error: stray '\303' in program
Line 3: error: stray '\255' in program
Line 4: error: stray '\304' in program
Line 4: error: stray '\220' in program
Line 4: error: stray '\341' in program
Line 4: error: stray '\273' in program
Line 4: error: stray '\207' in program
Line 4: error: stray '\341' in program
Line 4: error: stray '\272' in program
Line 4: error: stray '\241' in program
Line 17: error: invalid digit "9" in octal constant
Line 5: error: stray '@' in program
Line 8: error: stray '\303' in program
Line 8: error: stray '\241' in program
Line 8: error: stray '\341' in program
Line 8: error: stray '\273' in program
Line 8: error: stray '\263' in program
Line 8: error: stray '\341' in program
Line 8: error: stray '\272' in program
Line 8: error: stray '\245' in program
Line 8: error: stray '\303' in program
Line 8: error: stray '\241' in program
Line 8: error: stray '\303' in program
Line 8: error: stray '\242' in program
Line 8: error: stray '\341' in program
Line 8: error: stray '\272' in program
Line 8: error: stray '\255' in program
Line 8: error: stray '\304' in program
Line 8: error: stray '\220' in program
Line 8: error: stray '\303' in program
Line 8: error: stray '\264' in program
Line 8: error: stray '\341' in program
Line 8: error: stray '\272' in program
Line 8: error: stray '\255' in program
Line 8: error: stray '\303' in program
Line 8: error: stray '\240' in program
Line 8: error: stray '\341' in program
Line 8: error: stray '\273' in program
Line 8: error: stray '\221' in program
Line 8: error: stray '\341' in program
Line 8: error: stray '\273' in program
Line 8: error: stray '\223' in program
Line 8: error: stray '\303' in program
Line 8: error: stray '\255' in program
Line 8: error: stray '\341' in program
Line 8: error: stray '\273' in program
Line 8: error: stray '\207' in program
Line 9: error: stray '\303' in program
Line 9: error: stray '\241' in program
Line 9: error: stray '\341' in program
Line 9: error: stray '\272' in program
Line 9: error: stray '\244' in program
Line 9: error: stray '\341' in program
Line 9: error: stray '\273' in program
Line 9: error: stray '\201' in program
Line 9: error: stray '\303' in program
Line 9: error: stray '\242' in program
Line 9: error: stray '\303' in program
Line 9: error: stray '\240' in program
Line 9: error: stray '\304' in program
Line 9: error: stray '\220' in program
Line 9: error: stray '\341' in program
Line 9: error: stray '\273' in program
Line 9: error: stray '\203' in program
Line 9: error: stray '\303' in program
Line 9: error: stray '\263' in program
Line 9: error: stray '\303' in program
Line 9: error: stray '\264' in program
Line 9: error: stray '\303' in program
Line 9: error: stray '\240' in program
Line 9: error: stray '\341' in program
Line 9: error: stray '\273' in program
Line 9: error: stray '\221' in program
Line 9: error: stray '\341' in program
Line 9: error: stray '\273' in program
Line 9: error: stray '\223' in program
Line 9: error: stray '\303' in program
Line 9: error: stray '\255' in program
Line 9: error: stray '\341' in program
Line 9: error: stray '\273' in program
Line 9: error: stray '\207' in program
Line 10: error: stray '\303' in program
Line 10: error: stray '\241' in program
Line 10: error: stray '\304' in program
Line 10: error: stray '\220' in program
Line 10: error: stray '\306' in program
Line 10: error: stray '\260' in program
Line 10: error: stray '\341' in program
Line 10: error: stray '\273' in program
Line 10: error: stray '\235' in program
Line 10: error: stray '\303' in program
Line 10: error: stray '\240' in program
Line 10: error: stray '\304' in program
Line 10: error: stray '\220' in program
Line 10: error: stray '\341' in program
Line 10: error: stray '\273' in program
Line 10: error: stray '\203' in program
Line 10: error: stray '\303' in program
Line 10: error: stray '\263' in program
Line 10: error: stray '\303' in program
Line 10: error: stray '\264' in program
Line 10: error: stray '\303' in program
Line 10: error: stray '\240' in program
Line 10: error: stray '\341' in program
Line 10: error: stray '\273' in program
Line 10: error: stray '\221' in program
Line 10: error: stray '\341' in program
Line 10: error: stray '\273' in program
Line 10: error: stray '\223' in program
Line 10: error: stray '\303' in program
Line 10: error: stray '\255' in program
Line 10: error: stray '\341' in program
Line 10: error: stray '\273' in program
Line 10: error: stray '\207' in program
Line 11: error: stray '\341' in program
Line 11: error: stray '\273' in program
Line 11: error: stray '\251' in program
Line 11: error: stray '\304' in program
Line 11: error: stray '\221' in program
Line 11: error: stray '\341' in program
Line 11: error: stray '\273' in program
Line 11: error: stray '\231' in program
Line 12: error: stray '\341' in program
Line 12: error: stray '\273' in program
Line 12: error: stray '\221' in program
Line 12: error: stray '\341' in program
Line 12: error: stray '\272' in program
Line 12: error: stray '\277' in program
Line 12: error: stray '\303' in program
Line 12: error: stray '\263' in program
Line 14: error: stray '\341' in program
Line 14: error: stray '\273' in program
Line 14: error: stray '\203' in program
Line 14: error: stray '\306' in program
Line 14: error: stray '\260' in program
Line 14: error: stray '\341' in program
Line 14: error: stray '\273' in program
Line 14: error: stray '\237' in program
Line 15: error: stray '\341' in program
Line 15: error: stray '\273' in program
Line 15: error: stray '\203' in program
Line 15: error: stray '\303' in program
Line 15: error: stray '\240' in program
Line 15: error: stray '\341' in program
Line 15: error: stray '\273' in program
Line 15: error: stray '\215' in program
Line 15: error: stray '\303' in program
Line 15: error: stray '\263' in program
Line 16: error: stray '\341' in program
Line 16: error: stray '\273' in program
Line 16: error: stray '\251' in program
Line 16: error: stray '\303' in program
Line 16: error: stray '\242' in program
Line 16: error: stray '\303' in program
Line 16: error: stray '\264' in program


Create a new paste based on this one


Comments: