[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/cqzw82kH    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 742/198/SBT Thầy NTTMK:Viết chương trình tính S(n)=x^2+x^4+...+x^(2n) bằng phương pháp đệ quy . 442.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void nhapdulieu(float &x,int &n)
{
	printf("\nNhap vao gia tri x=");
	scanf("%f",&x);
	quaylai:printf("\nNhap vao gia tri n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		goto quaylai;
	}
}

float tinhmu(float x,int n)
{
	if(n==1)
		return x*x;
	return (tinhmu(x,n-1)*x*x);
}

float tinhtong(float x,int n)
{
	float s=tinhmu(x,n);
	if(n==1)
		return x*x;
	return (s+tinhtong(x,n-1));
}

void main()
{
	int n,tieptuc;
	float x;
	quaylai:nhapdulieu(x,n);
	float s1=tinhtong(x,n);
	printf("\nKet qua la:%f",s1);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 15: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 44: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: