[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/dX3euqvc    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Câu 3/257/SBT Thầy NTTMK:Cài đặt hàm đếm số lượng các dòng có chứa ít nhất 3 số 1 trong một mảng 2 chiều b các số nguyên kích thước MxN (0<M,N>150).Đề nghị ghi rõ ý nghĩa của các tham số và giá trị trả về.Viết chương trình sử dụng hàm trên để nhập vào một mảng 2 chiều và in ra số lượng dòng có chứa ít nhất 3 số 1 của mảng này ra màn hình . */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
// Các thư viện sử dụng trong chương trình .
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "Windows.h"
#define MAX 100

// Hàm nhập ma trận các số nguyên .
void NhapMaTran(int b[MAX][MAX],int &M,int &N)
{
	do{
		printf("\nNhap vao so dong cua ma tran:");
		scanf("%d",&M);
		if(M<1||M>MAX)
		{
			printf("\nSo dong khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		}
	}while(M<1||M>MAX);
	do{
		printf("\nNhap vao so cot cua ma tran:");
		scanf("%d",&N);
		if(N<1||N>MAX)
		{
			printf("\nSo cot khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		}
	}while(N<1||N>MAX);
	for(int i=0;i<M;i++)
	{
		for(int j=0;j<N;j++)
		{
			printf("\nNhap vao a[%d][%d]=",i,j);
			scanf("%d",&b[i][j]);
		}
	}
}

// Hàm xuất ma trận các số nguyên .
void XuatMaTran(int b[MAX][MAX],int M,int N)
{
	for(int i=0;i<M;i++)
	{
		for(int j=0;j<N;j++)
		{
			printf("%4d",b[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
}

// Hàm xử lý dữ liệu .
void XuLyDuLieu(int b[MAX][MAX],int M,int N)
{
	int dem1=0;
	for(int i=0;i<M;i++)
	{
		int dem=0;
		for(int j=0;j<N;j++)
		{
			if(b[i][j]==1)
			{
				dem++;
			}
		}
		if(dem>=3)
		{
			printf("%4d",i);
			dem1++;
		}
	}
	printf("\n\nSo luong dong co chua it nhat 3 so 1 la:%d",dem1);
}

// Hàm chính .
void main()
{
	int b[MAX][MAX],M,N,tieptuc;
	quaylai:NhapMaTran(b,M,N);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>> Ma Tran Vua Nhap La <<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMaTran(b,M,N);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>> Cac Dong Co Chua It Nhat 3 So 1 La <<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuLyDuLieu(b,M,N);
	printf("\n\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Line 18: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: Windows.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'XuatMaTran':
Line 50: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 52: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'XuLyDuLieu':
Line 64: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 67: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 85: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: