[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/dns61yEv    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 237/72/SBT Thầy NTTMK:Hãy tìm một giá trị có số lần xuất hiện nhiều nhất trong mảng một chiều các số nguyên . 662.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
void nhap(int a[], int &n)
{
	printf("Nhap n:");
	scanf("%d",&n);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}
void hoanvi(int &a, int &b)
{
	int c=a;
	a=b;
	b=c;
}
void interchangesort(int a[], int n)
{
	int min;
	for(int i=0;i<n-1;i++)
	{
		min=i;
		for(int j=i;j<n;j++)
		{
			if(a[min]>a[j])
				min=j;
		}
		hoanvi(a[i],a[min]);
	}
}
void xuat(int a[], int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
}
int xuly(int a[],int n)
{
	int max=0,dem=0,nam=a[0];
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]!=a[i-1])
		{
			dem=0;
		}
		dem++;
		if(dem>max)
		{
			max=dem;
			nam=a[i];
		}
	}
	return nam;
}
void main()
{
	int a[100],n;
	nhap(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>> Mang Vua Nhap La: <<<<<<<<<<<<<<\n");
	xuat(a,n);
	interchangesort(a,n);
	printf("\n");
	printf("Gia Tri Co So Lan Xuat Hien Nhieu Nhat La:%d",xuly(a,n));
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Line 13: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 23: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'interchangesort':
Line 32: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 35: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'xuat':
Line 45: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'xuly':
Line 53: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 69: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: