[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/e8MskORe    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 36/7/SBT Thầy NTTMK Cách 1:Tính S(n)=√(n!+√((n-1)!+√((n-2)!+⋯+√(2!+√1!) ) ) ) có n dấu căn dùng đệ quy . 530.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#include<math.h>

void Nhapn(int &n)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
}

// Hàm tính giai thừa bằng đệ quy.
double giaithua(double n)
{
	if(n==0||n==1)
		return 1;
	return (n*giaithua(n-1));
}

void XuLyDuLieu(int n)
{
	float s=sqrt(1.0);
	for(int i=2;i<=n;i++)
	{
		s=sqrt(giaithua(i)+s); // dùng đệ quy
	}
	printf("\nKet qua la:%f",s);
}

void main()
{
	int n,tieptuc;
	float s;
	quaylai:Nhapn(n);
	XuLyDuLieu(n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 17: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'XuLyDuLieu':
Line 39: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 47: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: