[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/fKMhXFoT    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 48/đề cương Trường CNTP:Tìm số n lớn nhất sao cho 1+2+3+...+n<M với M nhập từ bàn phím . 632.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
// Các thư viện sử dụng trong chương trình .
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>

// Hàm nhập số M .
void NhapM(int &M)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao M=");
	scanf("%d",&M);
	if(M<2)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
}

// Hàm xử lý dữ liệu .
void XuLyDuLieu(int M)
{
	int n=0,s=0;
	do{
		n++;
		s+=n;
	}while(s+n+1<M);
	printf("\nSo n lon nhat thoa 1+2+3+...+n < M la:%d",n);
}

// Hàm chính .
void main()
{
	int M,n,tieptuc;
	quaylai:NhapM(M);
	XuLyDuLieu(M);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 18: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 42: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: