[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/fRF08toT    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 288/78/SBT Thầy NTTMK:Hãy xuất các phần tử trong mảng theo yêu cầu:Các phần tử chẵn có màu vàng,các phần tử lẻ có màu trắng . NAMSON: 245.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<Windows.h>
#define MAX 100

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void color(int a)
{
	HANDLE mau;
	mau = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	SetConsoleTextAttribute(mau,a);
}

void XuatChanVangLeTrang(int a[MAX], int n)
{
	for (int i=0; i<n; i++)
	{
		if (a[i]%2==0)
		{
			color(14);
			printf("%4d",a[i]);
		}
		else
		{
			color(7);
			printf("%4d",a[i]);
		}
	}
}

void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<\n");
	xuatmang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>MANG XUAT RA LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatChanVangLeTrang(a,n);
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 16: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 35: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'color':
Line 44: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 44: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 44: error: for each function it appears in.)
Line 44: error: expected ';' before 'mau'
Line 45: error: 'mau' undeclared (first use in this function)
Line 45: error: 'STD_OUTPUT_HANDLE' undeclared (first use in this function)
In function 'XuatChanVangLeTrang':
Line 51: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 67: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: