[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/fdT8VRD8    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 303/80/SBT Thầy NTTMK:Tìm dãy con toàn dương dài nhất trong mảng các số thực . NAMSON: 258.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmang(float a[MAX],int &n)
{
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%f",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(float a[MAX],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%16f",a[i]);
	}
	printf("\n");
}


void DayConToanDuongDaiNhat(float a[MAX],int n)
{
	int i,l,k,test,vt,pt=0;
	for (i=0;i<n;i++)
	{
		for (l=i; l<=n;l++)
		{
			for (test = 1,k=0; k<l ; k++)
			{
				if (a[k]<0)
				{
					test = 0; break;
				}
			}
			if (test == 1)
			{
				if (pt<k)
				{
					pt=k;
					vt=i;
				}
			}
		}
	}
	for (vt; vt<pt; vt++)
		printf("%16f",a[vt]);
}

void main()
{
	float a[MAX];
	int n,tieptuc;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<\n");
	xuatmang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>DAY CON TOAN DUONG DAI NHAT LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	DayConToanDuongDaiNhat(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 16: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 35: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 72: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: