[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/gA8D346t    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 229/70/SBT Thầy NTTMK:Hãy đếm số lượng các giá trị phân biệt có trong mảng . 397.cpp */

/* Ở đây chương trình còn liệt kê ra tất cả các giá trị phân biệt */

/* Ý Tưởng:Ta đi sắp xếp các phần tử trong mảng tăng dần (hay giảm dần cũng được),sau đó ta sẽ đem phần tử đầu tiên trong mảng (a[0]) ra làm cột mốc,cho dòng lặp for i chạy từ 1 ->n,kết hợp điều kiện a[i]!=a[i-1] thì printf nó ra và lúc này biến dem phải bắt đầu từ 1 (vì đã lấy a[0] làm cột mốc rồi ).Lưu ý:Nếu ngay từ đầu ta mà không sắp xếp mảng tăng hay giảm thì sẽ ra kết quả sai. ví dụ mảng có các số là : 1 2 3 2 .Lấy a[0]=1 ra làm cột mốc thì a[1]!=a[0] thỏa,a[2]!=a[1] thỏa,a[3]!=a[2] thỏa nhưng dễ dàng nhận thấy a[3]==a[1] => không thỏa. */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So phan tu ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void hoanvi(int &a,int &b)
{
	int tam=a;
	a=b;
	b=tam;
}

void sapxepmangtang(int a[MAX],int n)
{
	for(int i=0;i<n-1;i++)
	{
		for(int j=i+1;j<n;j++)
		{
			if(a[i]>a[j])
				hoanvi(a[i],a[j]);
		}
	}
}

void lietkevadem(int a[MAX],int n)
{
	int dem=1;
	sapxepmangtang(a,n);
	printf("\nCac phan tu phan biet co trong mang la:%d",a[0]);
	for(int i=1;i<n;i++)
	{
		if(a[i]!=a[i-1])
		{
			printf("%4d",a[i]);
			dem++;
		}
	}
	printf("\nSo luong cac phan tu phan biet la:%d",dem);
}

void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	xuatmang(a,n);
	lietkevadem(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 39: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 46: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'sapxepmangtang':
Line 55: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 57: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'lietkevadem':
Line 70: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 82: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: