[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/gDWBtu9s    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Thiết kế MeNu cho bài tập giữa kỳ môn Cấu Trúc Dữ Liệu . 640.cpp */

/*						Cấu Trúc Dữ Liệu		
BÀI TẬP THỰC HÀNH GIỮA KỲ
Đề 2
|-------------------------------------------------------------|
|	Họ Tên Sinh Viên : Nguyễn Việt Nam Sơn          |
|	Mã Số Sinh Viên : 1261031								 |
|	Lớp				 : 12CK1								 |
|	Đề Số      : 2 								   |													 
|-------------------------------------------------------------|		
*/

/*		Đề bài:
Cho cấu trúc Phân số gồm các thông tin sau:
+ tử số: kiểu số nguyên
+ mẫu số: kiểu số nguyên
Viết chương trình thực hiện công việc sau:
1. Nhập vào 1 danh sách liên kết (l) gồm n phân số với n được nhập từ bàn phím. 
Xuất thông tin của n phân số có trong danh sách (l) ra màn hình.

2. Cho phép nhập vào 1 phân số k, xuất tất cả những phân số trong danh sách (l) 
có giá trị nhỏ hơn phân số k.

3. Rút gọn các phân số có trong danh sách (l), xuât danh sách các phân số sau khi 
đã rút gọn.
*/
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>
#include<Windows.h>

void resizeConsole(int width, int height)
{
	HWND console = GetConsoleWindow();
	RECT r;
	GetWindowRect(console, &r);
	MoveWindow(console, r.left, r.top, width, height, TRUE);
}

void gotoxy(int x,int y)
{
	HANDLE hstdout=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	COORD position = {x,y};
	SetConsoleCursorPosition(hstdout,position);
}

void textcolor(int x)
{
	HANDLE mau;
	mau=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	SetConsoleTextAttribute(mau,x);
}

/* ======================================== MeNu =================================================*/
void MeNu()
{
	resizeConsole(800,500);
	int w;
	printf("\n");
	do{
		// Bảng MeNu đưa ra các sự lựa chọn .
		printf("\n-------------------------------------MeNu---------------------------------------\n");
		printf("\n");
		printf("\n 1.Nhap Vao Danh Sach Cac Phan So Va Xuat Ra Cac Phan So Do ");
		printf("\n");
		printf("\n 2.Nhap Vao Phan So K Va Xuat Ra Cac Phan So Trong Danh Sach Ma Nho Hon K ");
		printf("\n");
		printf("\n 3.Rut Gon Cac Phan So Co Trong Danh Sach Va Xuat Ra Cac Phan So Do");
		printf("\n");
		printf("\n 0.Thoat chuong trinh ");
		printf("\n");
		printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
		printf("\n");
		printf("\nChon:");
		scanf("%d",&w);
		printf("\nKet qua:\n");
		printf("\n");

		// Cấu trúc switch-case .
		switch(w)
		{
		case 1:
			{
				break;
			}
		case 2:
			{
				break;
			}
		case 3:
			{
				break;
			}
		case 0:
			{
				system("cls"); // Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
				srand(time(NULL));
				for(int j=1;j<=20;j++)
				{
					int color=rand()%15+1;
					Sleep(300);
					gotoxy(j-1,40);
					printf("			");
					gotoxy(j,40);
					textcolor(color);
					printf("\nThanks You For Using The Program ! Goodbye And See You Later !\n"); // Khi người dùng thoát chương trình sẽ hiển thị lời chào !
				}
				textcolor(15);
				getch();
				gotoxy(3,42);
			}
		}
	}while(w!=0);
}

void main()
{
	MeNu();
}


Output:
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
In function 'resizeConsole':
Line 45: error: 'HWND' undeclared (first use in this function)
Line 45: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 45: error: for each function it appears in.)
Line 45: error: expected ';' before 'console'
Line 46: error: 'RECT' undeclared (first use in this function)
Line 46: error: expected ';' before 'r'
Line 47: error: 'console' undeclared (first use in this function)
Line 47: error: 'r' undeclared (first use in this function)
Line 48: error: 'TRUE' undeclared (first use in this function)
In function 'gotoxy':
Line 53: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 53: error: expected ';' before 'hstdout'
Line 54: error: 'COORD' undeclared (first use in this function)
Line 54: error: expected ';' before 'position'
Line 55: error: 'hstdout' undeclared (first use in this function)
Line 55: error: 'position' undeclared (first use in this function)
In function 'textcolor':
Line 60: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 60: error: expected ';' before 'mau'
Line 61: error: 'mau' undeclared (first use in this function)
Line 61: error: 'STD_OUTPUT_HANDLE' undeclared (first use in this function)
In function 'MeNu':
Line 109: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 128: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: