[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/ggypYwRm    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 280/77/SBT Thầy NTTMK:Hãy đưa số một về đầu mảng . NAMSON: 237.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}
void DoiCho(int a[MAX], int n, int k)
{
	for(int i = k ; i>0; i--)
	{
		a[i] = a[i-1];
	}
	a[0] = 1;
}

void duaMotvedau(int a[MAX], int n)
{
	for (int i=0; i<n; i++)
	{
		if (a[i] == 1)
		{
			DoiCho(a,n,i); //vi tri i
		}
	}
} 

void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<\n");
	xuatmang(a,n);
	duaMotvedau(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>MANG VUA SAP XEP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	xuatmang(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 16: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 35: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'DoiCho':
Line 47: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'duaMotvedau':
Line 56: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 66: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: