[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/gqo8DSWX    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 22:Viết hàm tính S = (1*2!)/(2+sqrt(3)) + (2*3!)/(3+sqrt(4)) + (3*4!)/(4+sqrt(5)) + ... + (n*((n+1)!))/((n+1)+sqrt(n+2)) . 617.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
// Các thư viện sử dụng trong chương trình .
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<Windows.h>

// Hàm nhập vào số n .
void NhapN(int &n)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
}

// Hàm xử lý dữ liệu .
void XuLyDuLieu(int n)
{
	float s=0;
	float sqrt(float x); // Khai báo định dạng của sqrt .
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		int s1=1;
		for(int j=1;j<=i+1;j++)
		{
			s1*=j;
		}
		s+=(i*s1)/((i+1)+sqrt(i+2));
	}
	printf("\nKet qua la:%f",s);
}

// Hàm chính .
void main()
{
	int n,tieptuc;
	quaylai:NhapN(n);
	XuLyDuLieu(n);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'XuLyDuLieu':
Line 34: error: conflicting types for 'sqrt'
Line 35: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 38: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 49: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: