[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/hWanAZCd    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 153/60/SBT Thầy NTTMK:Hãy tìm "giá trị chẵn nhỏ nhất" trong mảng một chiều các số nguyên.Nếu mảng không có giá trị chẵn thì trả về giá trị không chẵn là -1. 134.cpp */

/* Ở đây chương trình sẽ liệt kê ra tất cả các giá trị chẵn có trong mảng kèm theo số lượng của nó,liệt kê ra số chẵn nhỏ nhất kèm theo vị trí của nó.*/
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<limits.h>
#define MAX 100
#define bool

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin ban vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void channhonhat(int a[MAX],int n)
{
	int min=INT_MAX,Co,dem=0,vitri=0,Co1;
	bool Co=false;
	bool Co1=false;
	printf("\nCac gia tri chan co trong mang la:");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]%2==0)
		{
			printf("%4d",a[i]);
			dem++;
			Co1=true;
			if(a[i]<min)
			{
				min=a[i];
				vitri=i;
				Co=true;
			}
		}
	}
	if(Co1==true)
		printf("\nTrong mang co %d gia tri chan",dem);
	else
		printf("\n-1");
	if(Co==true)
		printf("\nSo chan nho nhat co trong mang la:%d tai vi tri:%d",min,vitri);
}

void main()
{
	int a[MAX],n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	channhonhat(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 40: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'channhonhat':
Line 50: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 50: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 50: error: for each function it appears in.)
Line 53: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 59: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 77: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: