[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/hu5e2gCD    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 4: Viết chương trình cho phép chuyển đổi dãy bit nhị phân (nhập từ bàn phím) (dạng bù 2) sang dạng thập phân tương ứng. (Cài đặt theo phương pháp xử lý bit) . 494.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>

void NhapMangNhiPhan(int a[])
{
	for (int i=0; i<32; i++)
	{
		quaylai:printf ("\nnhap a[%d]=",i);
		scanf ("%d",&a[i]);
		if(a[i]!=0&&a[i]!=1)
		{
			printf("\nGia tri ban nhap khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
			goto quaylai;
		}
	}
}

void ChuyenSangHe10(int a[])
{
	int n=0;
	for (int i=0;i<=31;i++)
	{
		n=n^(a[i]<<(32-1-i)) ;
	}
	printf ("\nSo thap phan tuong ung la:%d",n);
}

void main()
{
	int a[32],tieptuc;
	quaylai:NhapMangNhiPhan(a);
	ChuyenSangHe10(a);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc !");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
In function 'NhapMangNhiPhan':
Line 18: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'ChuyenSangHe10':
Line 33: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 41: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: