[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/jlPAU4Bk    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
/* Bài 40/127/SBT Trường CNTP:Tổ chức dữ liệu để quản lý sinh viên bằng cấu trúc mẫu tin trong một mảng N phần tử,mỗi phần tử có cấu trúc như sau:
	- Mã Sinh Viên .
	- Tên .
	- Năm Sinh .
	- Điểm Toán,Lý,Hóa,Điểm Trung Bình .
	
	Viết chương trình thực hiện những công việc sau :
	- Nhập danh sách các sinh viên cho một lớp học .
	- Xuất danh sách các sinh viên ra màn hình .
	- Tìm sinh viên có điểm trung bình cao nhất .
	- Sắp xếp danh sách lớp theo thứ tự tăng dần của điểm trung bình .
	- Sắp xếp danh sách lớp theo thứ tự giảm dần của điểm toán .
	- Tìm kiếm và in ra các sinh viên có điểm trung bình lớn hơn 5 và không có môn nào dưới 3 .
	- Tìm sinh viên có tuổi lớn nhất .
	- Nhập vào tên của một sinh viên . Tìm và in ra các thông tin liên quan đến sinh viên đó (nếu có) .
	
	Ở Đây Ta Làm Theo Danh Sách Liên Kết Đơn .
659.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
/* ======================================== BÀI LÀM ================================================== */

/* ============================= Các Thư Viện Sử Dụng Trong Chương Trình ============================= */
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "limits.h"
#include "float.h"
#include "time.h"
#include "Windows.h"
#define NamHienTai 2013
/* =================================================================================================== */

/* ===================== Khai Báo Cấu Trúc Danh Sách Liên Kết Đơn Các Sinh Viên ====================== */
struct sinhvien
{
	int MaSinhVien;
	char Ten[30];
	int NamSinh;
	float Toan;
	float Ly;
	float Hoa;
	float TrungBinh;
};
typedef struct sinhvien SINHVIEN;

struct node
{
	SINHVIEN Data;
	struct node*pNext;
};
typedef struct node NODE;

struct list
{
	NODE*pHead;
	NODE*pTail;
};
typedef struct list LIST;
/* =================================================================================================== */

/* =============================== Khởi Tạo Danh Sách Liên Kết Đơn =================================== */
void INit(LIST &l)
{
	l.pHead=NULL;
	l.pTail=NULL;
}
/* =================================================================================================== */

/* ============================== Tạo Node Trong Danh Sách Liên Kết Đơn ============================== */
NODE*getnode(SINHVIEN x)
{
	NODE*p;
	p=new NODE;
	if(p==NULL)
		return NULL;
	p->Data=x;
	p->pNext=NULL;
	return p;
}
/* =================================================================================================== */

/* ============================== Thêm Vào Cuối Danh Sách Liên Kết Đơn =============================== */
void AddTail(LIST &l,NODE*new_ele)
{
	if(l.pHead==NULL)
	{
		l.pHead=new_ele;
		l.pTail=l.pHead;
	}
	else
	{
		l.pTail->pNext=new_ele;
		l.pTail=new_ele;
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ======================== Nhập Dữ Liệu Danh Sách Liên Kết Đơn Các Sinh Viên ======================== */
void InPut(LIST &l)
{
	int n;
	quaylai:printf("\nNhap vao so luong sinh vien:");
	scanf("%d",&n);
	if(n<0)
	{
		printf("\nSo luong sinh vien khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
	INit(l);
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		SINHVIEN x;
		printf("\n>>>>>>>>>>>>>>> Nhap Vao Thong Tin Cua Sinh Vien Thu %d <<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n",i);
		printf("\nNhap vao Ma Sinh Vien:");
		scanf("%d",&x.MaSinhVien);
		fflush(stdin);
		printf("\nNhap vao Ten Sinh Vien:");
		gets(x.Ten);
		printf("\nNhap vao Nam Sinh:");
		scanf("%d",&x.NamSinh);
		do{
			printf("\nNhap vao diem mon Toan:");
			scanf("%f",&x.Toan);
			if(x.Toan<0||x.Toan>10)
			{
				printf("\nDiem mon Toan khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
			}
		}while(x.Toan<0||x.Toan>10);
		do{
			printf("\nNhap vao diem mon Ly:");
			scanf("%f",&x.Ly);
			if(x.Ly<0||x.Ly>10)
			{
				printf("\nDiem mon Ly khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
			}
		}while(x.Ly<0||x.Ly>10);
		do{
			printf("\nNhap vao diem mon Hoa:");
			scanf("%f",&x.Hoa);
			if(x.Hoa<0||x.Hoa>10)
			{
				printf("\nDiem mon Hoa khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
			}
		}while(x.Hoa<0||x.Hoa>10);
		x.TrungBinh=(x.Toan+x.Ly+x.Hoa)/3;
		NODE*p=getnode(x);
		AddTail(l,p);
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ========================== Xuất Danh Sách Liên Kết Đơn Các Sinh Viên ============================== */
void OutPut(LIST l)
{
	int dem=0;
	printf("\nSTT\tMa Sinh Vien\tTen\tNam Sinh\tToan\tLy\tHoa\tTrung Binh");
	for(NODE*p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
	{
		dem++;
		printf("\n%d\t%d\t%s\t%d\t%.2f\t%.2f\t%.2f\t%.2f",dem,p->Data.MaSinhVien,p->Data.Ten,p->Data.NamSinh,p->Data.Toan,p->Data.Ly,p->Data.Hoa,p->Data.TrungBinh);
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ========================== Tìm Sinh Viên Có Điểm Trung Bình Lớn Nhất ============================== */
void TimSinHVienCoDiemTrungBinhMax(LIST l)
{
	int dem=0;
	NODE*pNode;
	LIST Prs;
	INit(Prs);
	float max=FLT_MIN;
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		if(pNode->Data.TrungBinh>max)
		{
			max=pNode->Data.TrungBinh;
		}
	}
	printf("\nDiem Trung Binh Max La:%f",max);
	printf("\n");
	printf("\n>>>>>>>>>>>>> Danh Sach Cac Sinh Vien Dat Diem Trung Binh Cao Nhat <<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	printf("\nSTT\tMa Sinh Vien\tTen\tNam Sinh\tToan\tLy\tHoa\tTrung Binh");
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		if(max==pNode->Data.TrungBinh)
		{
			dem++;
			printf("\n%d\t%d\t%s\t%d\t%.2f\t%.2f\t%.2f\t%.2f",dem,pNode->Data.MaSinhVien,pNode->Data.Ten,pNode->Data.NamSinh,pNode->Data.Toan,pNode->Data.Ly,pNode->Data.Hoa,pNode->Data.TrungBinh);
		}
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* =========================== Hàm Sắp Tăng Dần Theo Điểm Trung Bình ================================= */
void SapTangDanTheoDiemTrungBinh(LIST &l)
{
	NODE *p,*q;
	SINHVIEN temp;
	for(p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
	{
		for(q=p->pNext;q!=NULL;q=q->pNext)
		{
			if(p->Data.TrungBinh>q->Data.TrungBinh)
			{
				temp=p->Data;
				p->Data=q->Data;
				q->Data=temp;
			}
		}
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* =================== Sắp Xếp Danh Sách Sinh Viên Tăng Dần Theo Điểm Trung Bình ===================== */
void SapDanhSachSinhVienTangDanTheoDiemTrungBinh(LIST l)
{
	NODE*pNode;
	LIST Prs;
	INit(Prs);
	SapTangDanTheoDiemTrungBinh(l);
	printf("\n>>>>>>>>>>> Danh Sach Sau Khi Da Sap Tang Dan Theo Diem Trung Binh:<<<<<<<<<<<<<<\n");
	OutPut(l);
}
/* =================================================================================================== */

/* ============================ Hàm Sắp Giảm Dần Theo Điểm Toán ===================================== */
void SapGiamDanTheoDiemToan(LIST &l)
{
	NODE *p,*q;
	SINHVIEN temp;
	for(p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
	{
		for(q=p->pNext;q!=NULL;q=q->pNext)
		{
			if(p->Data.Toan<q->Data.Toan)
			{
				temp=p->Data;
				p->Data=q->Data;
				q->Data=temp;
			}
		}
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ======================== Sắp Xếp Danh Sách Sinh Viên Giảm Dần Theo Điểm Toán ====================== */ 
void SapDanhSachSinhVienGiamDanTheoDiemToan(LIST l)
{
	NODE*pNode;
	LIST Prs;
	INit(Prs);
	SapGiamDanTheoDiemToan(l);
	printf("\n>>>>>>>>>>> Danh Sach Sau Khi Da Sap Giam Dan Theo Diem Toan:<<<<<<<<<<<<<<\n");
	OutPut(l);
}
/* =================================================================================================== */

/* ===== Tìm Kiếm Và In Ra Các Sinh Viên Có Điểm Trung Bình Lớn Hơn 5 Và Không Có Môn Nào Dưới 3 ===== */
void TimKiemVaInRaCacSinhVienCoDiemTrungBinhLonHon5VaKhongCoMonNaoDuoi3(LIST l)
{
	int dem=0;
	NODE*pNode;
	LIST Prs;
	INit(Prs);
	printf("\n>>>>>>> Danh Sach Cac Sinh Vien Co Diem Trung Binh > 5 Va Khong Co Mon Nao  <<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	printf("\nSTT\tMa Sinh Vien\tTen\tNam Sinh\tToan\tLy\tHoa\tTrung Binh");
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		if(pNode->Data.TrungBinh>5&&(pNode->Data.Toan>=3&&pNode->Data.Ly>=3&&pNode->Data.Hoa>=3))
		{
			dem++;
			printf("\n%d\t%d\t%s\t%d\t%.2f\t%.2f\t%.2f\t%.2f",dem,pNode->Data.MaSinhVien,pNode->Data.Ten,pNode->Data.NamSinh,pNode->Data.Toan,pNode->Data.Ly,pNode->Data.Hoa,pNode->Data.TrungBinh);
		}
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* =============================== Tìm Sinh Viên Có Tuổi Lớn Nhất ==================================== */
void TimSinhVienCoTuoiLonNhat(LIST l)
{
	NODE*pNode;
	LIST Prs;
	INit(Prs);
	int tuoi,dem=0;
	int max=INT_MIN;
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		tuoi = NamHienTai - pNode->Data.NamSinh;
		if(tuoi>max)
		{
			max=tuoi;
		}
	}
	printf("\nTuoi lon nhat la:%d",max);
	printf("\n");
	printf("\n>>>>>>>>>> Danh Sach Cac Sinh Vien Co Tuoi Lon Nhat La:<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	printf("\nSTT\tMa Sinh Vien\tTen\tNam Sinh\tToan\tLy\tHoa\tTrung Binh");
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		if(max==(2013-(pNode->Data.NamSinh)))
		{
			dem++;
			printf("\n%d\t%d\t%s\t%d\t%.2f\t%.2f\t%.2f\t%.2f",dem,pNode->Data.MaSinhVien,pNode->Data.Ten,pNode->Data.NamSinh,pNode->Data.Toan,pNode->Data.Ly,pNode->Data.Hoa,pNode->Data.TrungBinh);
		}
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ========================= Tra Cứu Thông Tin Một Sinh Viên Dựa Vào Họ Tên ========================== */
void TraCuuThongTinSinhVienDuaVaoTen(LIST l)
{
	SINHVIEN x;
	
	int dem=0;
	NODE*pNode;
	LIST Prs;
	INit(Prs);
	fflush(stdin);
	printf("\nNhap vao ten sinh vien can tim kiem:");
	gets(x.Ten);
	printf("\n>>>>>>>>> Thong Tin Ve Sinh Vien Can Tim Kiem:<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	printf("\nSTT\tMa Sinh Vien\tTen\tNam Sinh\tToan\tLy\tHoa\tTrung Binh");
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		// Hàm so sánh 2 chuỗi strcmp được hỗ trợ bởi thư viện "string.h" hay "Windows.h" . Ở đây ta đã khai báo thư viện "Windows.h" nên không cần dùng thư viện "string.h" nữa .
		// Hàm strcmp(const char*s1,const char*s2) so sánh 2 chuỗi s1 & s2 , nếu s1 < s2 => trả về giá trị âm , s1==s2 => trả về giá trị 0 , s1 > s2 => trả về giá trị dương .
		if(strcmp(x.Ten,pNode->Data.Ten)==0)
		{
			dem++;
			printf("\n%d\t%d\t%s\t%d\t%.2f\t%.2f\t%.2f\t%.2f",dem,pNode->Data.MaSinhVien,pNode->Data.Ten,pNode->Data.NamSinh,pNode->Data.Toan,pNode->Data.Ly,pNode->Data.Hoa,pNode->Data.TrungBinh);
		}
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ======================================== Các Hàm Đồ Họa =========================================== */
// Hàm tăng kích cỡ của khung CMD
void resizeConsole(int width, int height)
{
	HWND console = GetConsoleWindow();
	RECT r;
	GetWindowRect(console, &r);
	MoveWindow(console, r.left, r.top, width, height, TRUE);
}

// Hàm lấy tọa độ vị trí .
void gotoxy(int x,int y)
{
	HANDLE hstdout=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	COORD position = {x,y};
	SetConsoleCursorPosition(hstdout,position);
}

// Hàm tô màu .
void textcolor(int x)
{
	HANDLE mau;
	mau=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	SetConsoleTextAttribute(mau,x);
}
/* =================================================================================================== */

/* ======================================= Hiển Thị Lời Chào ========================================= */
void Thanks()
{
	system("cls"); // Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
	srand(time(NULL));
	for(int j=1;j<=20;j++)
	{
		int color=rand()%15+1; // Khởi tạo màu chạy ngẫu nhiên trong đoạn thang màu [1,15].
		Sleep(300);
		gotoxy(j-1,40);
		printf("			");
		gotoxy(j,40);
		textcolor(color);
		printf("\nThanks You For Using The Program ! Goodbye And See You Later !\n"); // Khi người dùng thoát chương trình sẽ hiển thị lời chào !
	}
	textcolor(15);
	getch();
	gotoxy(3,42);
}
/* =================================================================================================== */

/* =================================== Đồ Họa Tác Giả ================================================ */
void NguyenVietNamSon()
{
	textcolor(14); // Tô màu vàng .
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
	printf("\n\t\t\tDesigned By : Nguyen Viet Nam Son              \n");
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
	textcolor(7); // Trả lại màu chữ bình thường .
}
/* =================================================================================================== */

/* =========================================== MeNu ================================================== */
void MeNu()
{
	resizeConsole(800,500); // Tăng kích cỡ của khung CMD lên thành chiều rộng 800,chiều cao 500 .
	int w;
	LIST lst; // Khai báo cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn .
	printf("\n");
	quaylai:NguyenVietNamSon();
	InPut(lst);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Xuat Ra Danh Sach Cac Sinh Vien:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	OutPut(lst);
	printf("\n");
	do{
		// Bảng MeNu đưa ra cho người dùng các sự lựa chọn .
		textcolor(2); // Tô màu xanh nhạt cho MeNu
		printf("\n-------------------------------------MeNu---------------------------------------\n");
		printf("\n");		
		printf("\n 1.Tim Sinh Vien Co Diem Trung Binh Cao Nhat ");
		printf("\n");
		printf("\n 2.Sap Xep Danh Sach Lop Theo Thu Tu Tang Dan Cua Diem Trung Binh ");
		printf("\n");
		printf("\n 3.Sap Xep Danh Sach Lop Theo Thu Tu Giam Dan Cua Diem Toan ");
		printf("\n");
		printf("\n 4.Tim Kiem Va In Ra Cac Sinh Vien Co Diem Trung Binh >5 Va Khong Co Mon Nao <3 ");
		printf("\n 5.Tim Sinh Vien Co Tuoi Lon Nhat ");
		printf("\n");
		printf("\n 6.Tra Cuu Thong Tin Cua 1 Sinh Vien Dua Vao Ho Ten Sinh Vien ");
		printf("\n");
		printf("\n 7.Cap Nhat Lai Danh Sach Sinh Vien ");
		printf("\n");
		printf("\n 0.Thoat chuong trinh ");
		printf("\n");
		printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
		printf("\n");
		textcolor(7); // Trả về lại màu bình thường .
		printf("\nChon:");
		scanf("%d",&w);
		printf("\nKet qua:\n");
		printf("\n");		
		
		// Cấu trúc switch-case .
		switch(w)
		{								
		
		case 1: 
			{
				TimSinHVienCoDiemTrungBinhMax(lst);
				break; // có tác dụng khi đã làm xong nhiệm vụ của nó thì sẽ thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho người dùng muốn nhập vào lựa chọn tiếp theo . Nếu không có lệnh break này thì khi đã làm xong nhiệm vụ của nó,chương trình không thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho ta nhập vào lựa chọn tiếp theo mà sẽ tiếp tục chạy xuống những đoạn lệnh bên dưới và tính toán những đoạn lệnh đó mặc dù chưa có sự cho phép của ta !
			}

		case 2:
			{
				SapDanhSachSinhVienTangDanTheoDiemTrungBinh(lst);
				break; // có tác dụng khi đã làm xong nhiệm vụ của nó thì sẽ thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho người dùng muốn nhập vào lựa chọn tiếp theo . Nếu không có lệnh break này thì khi đã làm xong nhiệm vụ của nó,chương trình không thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho ta nhập vào lựa chọn tiếp theo mà sẽ tiếp tục chạy xuống những đoạn lệnh bên dưới và tính toán những đoạn lệnh đó mặc dù chưa có sự cho phép của ta !
			}

		case 3: 
			{
				SapDanhSachSinhVienGiamDanTheoDiemToan(lst);
				break; // có tác dụng khi đã làm xong nhiệm vụ của nó thì sẽ thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho người dùng muốn nhập vào lựa chọn tiếp theo . Nếu không có lệnh break này thì khi đã làm xong nhiệm vụ của nó,chương trình không thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho ta nhập vào lựa chọn tiếp theo mà sẽ tiếp tục chạy xuống những đoạn lệnh bên dưới và tính toán những đoạn lệnh đó mặc dù chưa có sự cho phép của ta !
			}
		
		case 4: 
			{
				TimKiemVaInRaCacSinhVienCoDiemTrungBinhLonHon5VaKhongCoMonNaoDuoi3(lst);
				break; // có tác dụng khi đã làm xong nhiệm vụ của nó thì sẽ thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho người dùng muốn nhập vào lựa chọn tiếp theo . Nếu không có lệnh break này thì khi đã làm xong nhiệm vụ của nó,chương trình không thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho ta nhập vào lựa chọn tiếp theo mà sẽ tiếp tục chạy xuống những đoạn lệnh bên dưới và tính toán những đoạn lệnh đó mặc dù chưa có sự cho phép của ta !
			}

		case 5:
			{
				TimSinhVienCoTuoiLonNhat(lst);
				break; // có tác dụng khi đã làm xong nhiệm vụ của nó thì sẽ thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho người dùng muốn nhập vào lựa chọn tiếp theo . Nếu không có lệnh break này thì khi đã làm xong nhiệm vụ của nó,chương trình không thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho ta nhập vào lựa chọn tiếp theo mà sẽ tiếp tục chạy xuống những đoạn lệnh bên dưới và tính toán những đoạn lệnh đó mặc dù chưa có sự cho phép của ta !
			}

		case 6:
			{
				TraCuuThongTinSinhVienDuaVaoTen(lst);
				break; // có tác dụng khi đã làm xong nhiệm vụ của nó thì sẽ thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho người dùng muốn nhập vào lựa chọn tiếp theo . Nếu không có lệnh break này thì khi đã làm xong nhiệm vụ của nó,chương trình không thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho ta nhập vào lựa chọn tiếp theo mà sẽ tiếp tục chạy xuống những đoạn lệnh bên dưới và tính toán những đoạn lệnh đó mặc dù chưa có sự cho phép của ta !
			}

		case 7:
			{
				system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng xóa hết đi mọi dữ liệu cũ để bắt đầu cho lần thực thi mới .
				goto quaylai; // Dùng hợp ngữ chức năng quay lại từ đầu .
				break; // có tác dụng khi đã làm xong nhiệm vụ của nó thì sẽ thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho người dùng muốn nhập vào lựa chọn tiếp theo . Nếu không có lệnh break này thì khi đã làm xong nhiệm vụ của nó,chương trình không thoát ra và hiện lại bảng MeNu cho ta nhập vào lựa chọn tiếp theo mà sẽ tiếp tục chạy xuống những đoạn lệnh bên dưới và tính toán những đoạn lệnh đó mặc dù chưa có sự cho phép của ta !
			}

		case 0: // Thoát chương trình .
			{
				Thanks();
			}
		}
	}while(w!=0);
}
/* =================================================================================================== */

/* ========================================= Main ==================================================== */
void main()
{
	MeNu();
}


Output:
Line 18: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: Windows.h: No such file or directory
Line 70: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'getnode':
Line 81: error: 'new' undeclared (first use in this function)
Line 81: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 81: error: for each function it appears in.)
Line 81: error: expected ';' before 'NODE'
t.c: At top level:
Line 91: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 107: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'OutPut':
Line 165: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 205: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 237: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'resizeConsole':
Line 353: error: 'HWND' undeclared (first use in this function)
Line 353: error: expected ';' before 'console'
Line 354: error: 'RECT' undeclared (first use in this function)
Line 354: error: expected ';' before 'r'
Line 355: error: 'console' undeclared (first use in this function)
Line 355: error: 'r' undeclared (first use in this function)
Line 356: error: 'TRUE' undeclared (first use in this function)
In function 'gotoxy':
Line 362: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 362: error: expected ';' before 'hstdout'
Line 363: error: 'COORD' undeclared (first use in this function)
Line 363: error: expected ';' before 'position'
Line 364: error: 'hstdout' undeclared (first use in this function)
Line 364: error: 'position' undeclared (first use in this function)
In function 'textcolor':
Line 370: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 370: error: expected ';' before 'mau'
Line 371: error: 'mau' undeclared (first use in this function)
Line 371: error: 'STD_OUTPUT_HANDLE' undeclared (first use in this function)
In function 'Thanks':
Line 381: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 507: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: