[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/jlvZTqkh    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on Nov 1:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100
void NhapMang(float a[][MAX], int &dong, int &cot)
{
	//Nhập số dòng
	do
	{
		printf("\nNhap vao so dong: ");
		// Cách tà đạo: scanf("dong =%d",&dong); // Lúc nhập phải viết thêm chữ ( dong = ) ở khung console
		scanf("%d",&dong);

		if(dong < 1 || dong > MAX)
		{
			printf("\nSo dong khong hop le. Xin kiem tra lai!");
		}

	}while(dong < 1 || dong > MAX);

	//Nhập số cột
	do
	{
		printf("\nNhap vao so cot: ");
		scanf("%d",&cot);

		if(cot < 1 || cot > MAX)
		{
			printf("\nSo cot khong hop le. Xin kiem tra lai!");

		}

	}while(cot < 1 || cot > MAX);
	for(int i = 0; i < dong; i++)
	{
		for(int j = 0; j < cot; j++)
		{
			float temp;
			printf("\nNhap a[%d][%d] = ", i, j);
			scanf("%f", &temp);
			a[i][j] = temp;
		}
	}
}

void XuatMang(float a[][MAX], int dong, int cot)
{
	for(int i = 0; i < dong; i++)
	{
		for(int j = 0; j < cot; j++)
		{
			printf("%8.3f", a[i][j]);
		}
			printf("\n\n");
	}
}

/*			Chỉ số
			-1
 Chỉ số: -1 0 | 1  2  3
			--------------
			1 |	1	2	3
			2 |	4	5	6
			3 |	7	8	9
	// phần tử cực đại là 9
*/
/*
Đầu tiên đặt flag=1 tức là mặc định giá trị ô a[d][c] là cực đại,
nếu như 1 trong các ô xung quanh ô a[d][c] này có giá trị lớn hơn nó (a[d][c]<=a[d+i][c+j]) thì đặt flag=0 tức là nó ko phải điểm cực đại
 loại trừ trường hợp i=0 và j=0 như trong lệnh if có ghi vì nó trùng với tọa độ của a[d][c]
*/
int KiemTraPhanTuCucDai(float a[][MAX], int sodong, int socot, int dong, int cot)
{
	int flag = 1; // Khởi đầu mặc định ô a[dong][cot] là cực đại
	for(int i = -1; i <= 1; i++)
	{
		for(int j = -1; j <= 1; j++)
		{
			if(dong + i >= 0 && cot + j >= 0 && dong + i < sodong && cot + j < socot && !(i == 0 && j == 0))
			{
				 if (a[dong][cot] <= a[dong + i][cot + j])
				 {
					 flag = 0;
				 }
			}
		}
	}
	return flag;
}

/*bool isMaxMatrix(int **a, int m, int n, int ix, int jx)
{
	int di[] = { -1,-1,-1, 0, 0, 1, 1, 1 };
	int dj[] = { -1, 0, 1, -1, 1, -1, 0, 1 };
	int no = a[ix][jx];
	bool CT = true, CD = true;
	for (int i = 0; i < 8; i++)
	{
		if (ix + di[i] >= 0 && ix + di[i] < m && jx + dj[i] >= 0 && jx + dj[i] < n)
		{
			if (no < a[ix + di[i]][jx + dj[i]]) CD = false;
			if (no > a[ix + di[i]][jx + dj[i]]) CT = false;
			if (!CD && !CT) break;
		}
	}
	if (!CD && !CT) return false;
	return true;
}*/
void DemSoPhanTuCucDai(float a[][MAX], int sodong, int socot)
{
	int dem = 0;
	printf("\nCac phan tu cuc dai la: \n");
	for(int i = 0; i < sodong; i++)
	{
		for(int j = 0; j < socot; j++)
		{
			if(KiemTraPhanTuCucDai(a, sodong, socot, i, j) == 1)
			{
				printf("\n%.3f", a[i][j]);
				dem++;
			}
		}
	}
	printf("\nSo phan tu cuc dai = %d", dem);
}


int main()
{
	float a[MAX][MAX];
	int dong, cot;
	NhapMang(a, dong, cot);
	XuatMang(a, dong, cot);

	DemSoPhanTuCucDai(a, dong, cot);
	getch();
	return 0;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 5: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'XuatMang':
Line 48: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 50: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'KiemTraPhanTuCucDai':
Line 75: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 77: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'DemSoPhanTuCucDai':
Line 113: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 115: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode


Create a new paste based on this one


Comments: