[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/k67HLcq5    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 110/39/SBT Thầy NTTMK:Cần có tổng 200000đ từ 3 loại giấy bạc 1000đ,2000đ,5000đ.Lập chương trình để tìm tất cả các phương án có thể . 606.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void PhuongAn()
{
	long dem=0;
	for(long a=1;a<=200;a++)
	{
		for(long b=1;b<=100;b++)
		{
			for(long c=1;c<=40;c++)
			{
				if(a*1000+b*2000+c*5000==200000)
				{
					dem++;
					printf("\nSo to 1000d:%d,so to 2000d:%d,so to 5000d:%d",a,b,c);
				}
			}
		}
	}
	printf("\nTong cong ta co:%d phuong an",dem);
}

void main()
{
	PhuongAn();
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
In function 'PhuongAn':
Line 18: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 20: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 22: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 36: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: