[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/kWbE5Rzo    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Đề Bài : Viết hàm xóa phần tử nhỏ nhất trong mảng a . 706.cpp  */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
// Các thư viện sử dụng trong chương trình .
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "Windows.h"

// Hàm nhập mảng các số nguyên .
void NhapMang(int *a,int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("\nNhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

// Hàm xuất mảng các số nguyên .
void XuatMang(int *a,int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
}

// Hàm trả về vị trí của phần tử nhỏ nhất trong mảng .
int ViTriMin(int *a,int n)
{
	int min=a[0],vitri=0;
	for(int i=1;i<n;i++)
	{
		if(a[i]<min)
		{
			min=a[i];
			vitri=i;
		}
	}
	return vitri;
}

// Hàm xóa phần tử tại vị trí k .
void Delete(int *a,int &n,int k)
{
	for(int i=k;i<n;i++)
	{
		a[i]=a[i+1];
	}
	n--;
}

// Hàm chính .
void main()
{
	int *a,n,tieptuc;
	quaylai:printf("\nNhap vao so luong phan tu cua mang:");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1)
	{
		printf("\nSo luong phan tu khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
	a=(int *)malloc(n*sizeof(int)); // Khởi tạo bộ nhớ cần sử dụng .
	NhapMang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mang Vua Nhap La <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(a,n);
	int vitrimin=ViTriMin(a,n);
	Delete(a,n,vitrimin);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mang Sau Khi Xoa Di Phan Tu Nho Nhat La <<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(a,n);
	free(a); // Giải phóng bộ nhớ .
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc! ");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Line 18: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: Windows.h: No such file or directory
In function 'NhapMang':
Line 20: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'XuatMang':
Line 30: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'ViTriMin':
Line 40: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 52: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 72: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'malloc'
Line 63: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: