[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/lBQS8Qdc    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/*	Bài 9 : Nhập số nguyên N :
	a) xuất n số nguyên tố đầu tiên.
	b) Xuất n số chính phương đầu tiên
	c) Xuất n số chẵn đầu tiên

680.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
// Các thư viện sử dụng trong chương trình .
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "math.h"
#include "Windows.h"

// Nhập số nguyên N .
void NhapN(int &n)
{
	printf("\nO day ta cho phep gioi han n chay den 10 000 \n");
	quaylai:printf("\nNhap vao n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<0||n>10000)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
}

// Liệt kê ra N số Nguyên Tố đầu tiên .
void NguyenTo(int n)
{
	int f,dem=0;
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
	printf("\n%d So nguyen to dau tien la:",n);
	for(int i=2;i<=10000;i++)
	{
		f=1;
		for(int j=2;j<=i/2;j++)
		{
			if(i%j==0)
			{
				f=0;
			}
		}
		if(f==1)
		{
			dem++;
			if(dem<=n)
			{
				printf("%8d",i);
			}
		}
	}
	printf("\n");
}

// Liệt kê ra N số Chính Phương đầu tiên .
void ChinhPhuong(int n)
{
	int dem=0;
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
	printf("\n%d So Chinh Phuong dau tien la:",n);
	float sqrt(float x);
	for(int i=0;i<=10000;i++)
	{
		float ketqua=sqrt(i);
		if((float)ketqua==(int)ketqua)
		{
			dem++;
			if(dem<=n)
			{
				printf("%8d",i);
			}
		}
	}
	printf("\n");
}

// Liệt kê ra N Số Chẵn đầu tiên .
void SoChan(int n)
{
	int dem=0;
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
	printf("\nO day ta cho phep so chan bat dau tu 0 \n");
	printf("\n%d So Chan dau tien la:",n);
	for(int i=0;i<=10000;i=i+2)
	{
		dem++;
		if(dem<=n)
		{
			printf("%8d",i);
		}
	}
}

// Hàm chính .
void main()
{
	int n,tieptuc;
	quaylai:NhapN(n);
	NguyenTo(n);
	ChinhPhuong(n);
	SoChan(n);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc !");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Line 18: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: Windows.h: No such file or directory
Line 24: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'NguyenTo':
Line 42: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 45: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'ChinhPhuong':
Line 70: error: conflicting types for 'sqrt'
Line 71: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'SoChan':
Line 93: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 105: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: