[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/mUmURujP    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 260/75/SBT Thầy NTTMK:Cho hai mảng a và b.Hãy cho biết mảng b có phải là hoán vị của mảng a hay không ? . NAMSON: 267.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmang(int a[MAX],int b[MAX],int &n,int &m)
{
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang A:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang B:m=");
		scanf("%d",&m);
		if(m<1||m>MAX)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(m<1||m>MAX);
	for(int j=0;j<m;j++)
	{
		printf("Nhap vao b[%d]=",j);
		scanf("%d",&b[j]);
	}
}


void xuatmang(int a[MAX],int b[MAX],int n,int m)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>MANG A VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>MANG B VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int j=0;j<m;j++)
	{
		printf("%4d",b[j]);
	}
	printf("\n");
}

void sapxep(int a[MAX],int n)
{
	for (int i=0;i<n;i++)
	{
		for (int j=i+1;j<n;j++)
		{
			if (a[i]>a[j])
			{
				int temp=a[i];
				a[i] = a[j];
				a[j]=temp;
			}
		}
	}
} 


void KetQua(int a[MAX],int b[MAX],int n,int m)
{
	if (n != m)
	{
		printf("NO");
		return ;
	}
	sapxep(a,n);
	sapxep(b,m);
	for (int i=0;i<n;i++)
	{
		if (a[i]!=b[i])
		{
			printf("NO");
			return;
		}
	}
	printf("YES");
	return;
} 

void main()
{
	int a[MAX],b[MAX],n,m,tieptuc;
	quaylai:nhapmang(a,b,n,m);
	xuatmang(a,b,n,m);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>MANG B CO PHAI LA HOAN VI CUA MANG A ?:<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	KetQua(a,b,n,m);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 16: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 50: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 56: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'sapxep':
Line 65: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 67: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'KetQua':
Line 89: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 102: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: