[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/npb6GRMV    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 246/73/SBT Thầy NTTMK:Cách 2:Hãy kiểm tra mảng một chiều các số thực có đối xứng hay không ? 391.cpp */

/* Ở đây chương trình sẽ bắt buộc tất cả các cặp số đều phải đối xứng với nhau,nếu chỉ 1 cặp không đối xứng => không thỏa . */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmang(float a[MAX],int &n)
{
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So phan tu ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%f",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(float a[MAX],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%16f",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void kiemtradoixung(float a[MAX],int n)
{
	int tong=0;
	for(int i=0;i<n/2;i++)
	{
		int s=a[i]-a[n-i-1];
		tong+=s;
	}
	if(tong==0)
		printf("\nYES");
	else
		printf("\nNO");
}

void main()
{
	float a[MAX];
	int n,tieptuc;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	xuatmang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>MANG CO DOI XUNG HAY KHONG ? <<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	kiemtradoixung(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 18: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 37: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'kiemtradoixung':
Line 47: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 59: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: