[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/oDPQ492U    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 235/71/SBT Thầy NTTMK:Cho hai mảng a,b.Liệt kê các giá trị chỉ xuất hiện 1 trong 2 mảng. 127.cpp */

/* LƯU Ý:Ở ĐÂY TA CHỈ LÀM XUẤT HIỆN CÁC GIÁ TRỊ VỪA NẰM TRONG MẢNG A VỪA NẰM TRONG MẢNG B. */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhap2mang(float a[MAX],float b[MAX],int &n,int &m)
{
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang a:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%f",&a[i]);
	}
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang b:m=");
		scanf("%d",&m);
		if(m<1||m>MAX)
			printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(m<1||m>MAX);
	for(int j=0;j<m;j++)
	{
		printf("Nhap vao b[%d]=",j);
		scanf("%f",&b[j]);
	}
}

void xuat2mang(float a[MAX],float b[MAX],int n,int m)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>MANG A VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%16f",a[i]);
	}
	printf("\n");
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>MANG B VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int j=0;j<m;j++)
	{
		printf("%16f",b[j]);
	}
	printf("\n");
}

void LietKe(float a[MAX],float b[MAX], int n,int m) 
{ 
	 printf("\nCac phan tu cung nam trong ca 2 mang A va mang B la:\n");
   for (int i=0; i<n; i++) 
   { 
    for (int j=0; j<m; j++) 
    { 
      if (a[i]==b[j]) 
      { 						 
       printf("%16f",a[i]); 
      }  
    } 
   } 
} 

void main()
{
	float a[MAX],b[MAX];
	int n,m,tieptuc;
	quaylai:nhap2mang(a,b,n,m);
	xuat2mang(a,b,n,m);
	LietKe(a,b,n,m);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 18: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuat2mang':
Line 51: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 57: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'LietKe':
Line 67: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 69: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 80: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: