[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/oKFY4VuE    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 180/65/SBT Thầy NTTMK:Hãy liệt kê các giá trị trong mảng mà thỏa điều kiện nhỏ hơn trị tuyệt đối của giá trị đứng liền sau nó và lớn hơn giá trị đứng liền trước nó 88.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100
#define bool

void nhapmang (int a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void xulydulieu(int a[MAX],int n)
{
	int Co,dem=0;
	bool Co=false;
	printf("Cac gia tri thoa yeu cau de bai la:");
	for(int i=1;i<n-1;i++)
	{
		if(a[i]<abs(a[i+1])&&a[i]>a[i-1])
		{
			printf("%4d",a[i]);
			dem++;		
			Co=true;
		}
	}
	if(Co==true)
	printf("\nTrong mang co %d gia tri thoa yeu cau de bai",dem);
	else
	printf("\nKhong co gia tri nao trong mang thoa yeu cau de bai");
}

void main()
{
	int a[MAX],n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	xulydulieu(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
	goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 18: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 38: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'xulydulieu':
Line 48: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 48: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 48: error: for each function it appears in.)
Line 50: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 56: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 66: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: