[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/ocDpNNuk    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 823/220/SBT Thầy NTTMK:Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau trên danh sách liên kết đơn các nhân viên:
a. Khai báo cấu trúc dữ liệu của một danh sách liên kết đơn các nhân viên.Biết rằng thông tin của một nhân viên bao gồm:họ tên (30 ký tự),năm sinh (số nguyên),lương (số thực),giới tính (0.Nữ,1.Nam) .
b. Cài đặt tất cả các thao tác cơ bản cho danh sách liên kết các nhân viên .
c. Liệt kê các nhân viên trên 40 tuổi trong danh sách.
d. Đếm số lượng nhân viên có lương lớn hơn 1.000.000 đồng trong danh sách.
e. Viết hàm sắp xếp các nhân viên giảm dần theo năm sinh .
664.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
/* ======================================== BÀI LÀM ================================================== */

/* =============================== Các Thư Viện Sử Dụng Trong Chương Trình =========================== */
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "time.h"
#include "Windows.h"
#define NamHienTai 2013
/* =================================================================================================== */

/* ============== Khai Báo Cấu Trúc Dữ Liệu Cho Danh Sách Liên Kết Đơn Các Nhân Viên ================= */
struct nhanvien
{
	char HoTen[30];
	int NamSinh;
	float Luong;
	int GioiTinh;
};
typedef struct nhanvien NHANVIEN;

struct node
{
	NHANVIEN Data;
	struct node*pNext;
};
typedef struct node NODE;

struct list
{
	NODE*pHead;
	NODE*pTail;
};
typedef struct list LIST;
/* =================================================================================================== */

/* ========================= Khởi Tạo Danh Sách Liên Kết Đơn ========================================= */
void INit(LIST &l)
{
	l.pHead=NULL;
	l.pTail=NULL;
}
/* =================================================================================================== */

/* ====================== Tạo Node Trong Danh Sách Liên Kết Đơn Các Nhân Viên ======================== */
NODE*getnode(NHANVIEN x)
{
	NODE*p;
	p=new NODE;
	if(p==NULL)
		return NULL;
	p->Data=x;
	p->pNext=NULL;
	return p;
}
/* =================================================================================================== */

/* =================================== Thêm Vào Cuối Danh Sách ======================================= */
void AddTail(LIST &l,NODE*new_ele)
{
	if(l.pHead==NULL)
	{
		l.pHead=new_ele;
		l.pTail=l.pHead;	
	}
	else
	{
		l.pTail->pNext=new_ele;
		l.pTail=new_ele;
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ====================== Nhập Dữ Liệu Danh Sách Liên Kết Đơn Các Nhân Viên ========================== */
void InPut(LIST &l)
{
	int n;
	quaylai:printf("\nNhap so luong nhan vien:");
	scanf("%d",&n);
	if(n<0)
	{
		printf("\nSo luong nhan vien khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
	INit(l);
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		NHANVIEN x;
		printf("\n>>>>>> Nhap Vao Du Lieu Nhan Vien Thu %d <<<<<<<\n",i);
		fflush(stdin);
		printf("\nNhap vao Ho Ten:");
		gets(x.HoTen);
		do{	
			printf("\nNhap vao Nam Sinh:");
			scanf("%d",&x.NamSinh);
			if(x.NamSinh<0)
			{
				printf("\nNam Sinh khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
			}
		}while(x.NamSinh<0);
		do{
			printf("\nNhap vao Luong:");
			scanf("%f",&x.Luong);
			if(x.Luong<0)
			{
				printf("\nLuong khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
			}
		}while(x.Luong<0);
		do{
			printf("\nNhap vao Gioi Tinh (0.Nu , 1.Nam):");
			scanf("%d",&x.GioiTinh);
			if(x.GioiTinh!=0&&x.GioiTinh!=1)
			{
				printf("\nGioi Tinh Khong hop le!Xin nhap lai!");
			}
		}while(x.GioiTinh!=0&&x.GioiTinh!=1);
		NODE*p=getnode(x);
		AddTail(l,p);
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ======================== Xuất Danh Sách Liên Kết Đơn Các Nhân Viên ================================ */
void OutPut(LIST l)
{
	printf("Ho Va Ten \t\t");
	printf("Nam Sinh\t\t");
	printf("Luong\t\t");
	printf("Gioi Tinh \n\n");
	for(NODE*p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
	{
		printf("%20s ",p->Data.HoTen);
		printf("%8d ",p->Data.NamSinh);
		printf("%30f ",p->Data.Luong);
		printf("%8d \n\n",p->Data.GioiTinh);
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ============================ Liệt Kê Các Nhân Viên Trên 40 Tuổi =================================== */
void LietKeCacNhanVienTren40Tuoi(LIST l)
{
	NODE*pNode;
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>> Cac Nhan Vien Tren 40 Tuoi <<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	printf("Ho Va Ten \t\t");
	printf("Nam Sinh\t\t");
	printf("Luong\t\t");
	printf("Gioi Tinh \n\n");
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		if(NamHienTai-pNode->Data.NamSinh>40)
		{
			printf("%20s ",pNode->Data.HoTen);
			printf("%8d ",pNode->Data.NamSinh);
			printf("%30f ",pNode->Data.Luong);
			printf("%8d \n\n",pNode->Data.GioiTinh);
		}
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ================== Đếm Số Lượng Nhân Viên Có Lương Lớn Hơn Một Triệu ============================== */
void DemSoLuongNhanVienCoLuongLonHon1Trieu(LIST l)
{
	NODE*pNode;
	int dem=0;
	for(pNode=l.pHead;pNode!=NULL;pNode=pNode->pNext)
	{
		if(pNode->Data.Luong>1000000)
		{
			dem++;
		}
	}
	printf("\nSo Luong Nhan Vien Co Luong Lon Hon 1 000 000 La:%d",dem);
}
/* =================================================================================================== */

/* ======================== Hàm Sắp Danh Sách Nhân Viên Giảm Dần Theo Năm Sinh ======================= */
void HamSapGiamDanTheoNamSinh(LIST &l)
{
	NODE *p,*q;
	NHANVIEN temp;
	for(p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
	{
		for(q=p->pNext;q!=NULL;q=q->pNext)
		{
			if(p->Data.NamSinh<q->Data.NamSinh)
			{
				temp=p->Data;
				p->Data=q->Data;
				q->Data=temp;
			}
		}	
	}
}
/* =================================================================================================== */

/* ========================= Sắp Danh Sách Nhân Viên Giảm Dần Theo Năm Sinh ========================== */
void SapXePDanhSachCacNhanVienGiamDanTheoNamSinh(LIST l)
{
	HamSapGiamDanTheoNamSinh(l);
	printf("\n>>>>>>>>>>>> Danh Sach Cac Nhan Vien Giam Dan Theo Nam Sinh <<<<<<<<<<<<<\n");
	OutPut(l);
}
/* =================================================================================================== */

/* ====================================== Các Hàm Đồ Họa ============================================= */
// Hàm tăng kích cỡ của khung CMD .
void resizeConsole(int width, int height)
{
	HWND console = GetConsoleWindow();
	RECT r;
	GetWindowRect(console, &r);
	MoveWindow(console, r.left, r.top, width, height, TRUE);
}

// Hàm lấy tọa độ vị trí .
void gotoxy(int x,int y)
{
	HANDLE hstdout=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	COORD position = {x,y};
	SetConsoleCursorPosition(hstdout,position);
}

// Hàm tô màu .
void textcolor(int x)
{
	HANDLE mau;
	mau=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	SetConsoleTextAttribute(mau,x);
}

// Hàm đồ họa cho tên tác giả .
void NguyenVietNamSon()
{
	textcolor(14); // Tô màu vàng .
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
	printf("\n\t\t\tDesigned By : Nguyen Viet Nam Son       \n");
	printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
	textcolor(7); // Trả lại màu chữ bình thường .
}
/* =================================================================================================== */

/* =================================== Hiển Thị Lời Chào ============================================= */
void Thanks()
{
	system("cls"); // Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
	srand(time(NULL));
	for(int j=1;j<=20;j++)
	{
		int color=rand()%15+1; // Khởi tạo màu chạy ngẫu nhiên trong đoạn thang màu [1,15].
		Sleep(300);
		gotoxy(j-1,40);
		printf("			");
		gotoxy(j,40);
		textcolor(color);
		printf("\nThanks You For Using The Program ! Goodbye And See You Later !\n"); // Khi người dùng thoát chương trình sẽ hiển thị lời chào !
	}
	textcolor(15);
	getch();
	gotoxy(3,42);
}
/* =================================================================================================== */

/* =========================================== MeNu ================================================== */
void MeNu()
{
	resizeConsole(800,600); // Tăng kích cỡ của khung CMD lên thành chiều rộng 800,chiều cao 600 .
	LIST lst;
	int w;
	printf("\n");
	quaylai:NguyenVietNamSon();
	InPut(lst);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Xuat Ra Danh Sach Cac Nhan Vien <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	printf("\n");
	printf("\n");
	OutPut(lst);
	printf("\n");
	do{
		// Bảng MeNu đưa ra cho người dùng các sự lựa chọn .
		textcolor(2); // Tô màu xanh nhạt cho MeNu
		printf("\n-------------------------------------MeNu---------------------------------------\n");
		printf("\n");		
		printf("\n 1.Liet Ke Cac Nhan Vien Tren 40 Tuoi ");
		printf("\n");
		printf("\n 2.Dem So Luong Nhan Vien Co Luong > 1 Trieu ");
		printf("\n");
		printf("\n 3.Sap Xep Cac Nhan Vien Giam Dan Theo Nam Sinh ");
		printf("\n");
		printf("\n 4.Cap Nhat Lai Danh Sach Cac Nhan Vien ");
		printf("\n");
		printf("\n 0.Thoat chuong trinh ");
		printf("\n");
		printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");
		printf("\n");
		textcolor(7); // Trả về lại màu bình thường .
		printf("\nChon:");
		scanf("%d",&w);
		printf("\nKet qua:\n");
		printf("\n");		
		// Cấu trúc switch-case .
		switch(w)
		{								
		case 1:
			{
				LietKeCacNhanVienTren40Tuoi(lst);
				break; 
			}
		case 2: 
			{
				DemSoLuongNhanVienCoLuongLonHon1Trieu(lst);
				break;
			}
		case 3:
			{
				SapXePDanhSachCacNhanVienGiamDanTheoNamSinh(lst);
				break;
			}
		case 4:
			{
				goto quaylai;
				break;
			}
		case 0: 
			{
				Thanks();
			}
		}
	}while(w!=0);
}
/* =================================================================================================== */

/* ============================================ Main ================================================= */
void main()
{
	MeNu();
}
/* =================================================================================================== */

/* ============================== Designed By : Nguyễn Việt Nam Sơn ================================== */

/* ========================================== THE END ================================================ */


Output:
Line 18: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: Windows.h: No such file or directory
Line 54: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'getnode':
Line 65: error: 'new' undeclared (first use in this function)
Line 65: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 65: error: for each function it appears in.)
Line 65: error: expected ';' before 'NODE'
t.c: At top level:
Line 75: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 91: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'OutPut':
Line 146: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
t.c: At top level:
Line 196: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'resizeConsole':
Line 228: error: 'HWND' undeclared (first use in this function)
Line 228: error: expected ';' before 'console'
Line 229: error: 'RECT' undeclared (first use in this function)
Line 229: error: expected ';' before 'r'
Line 230: error: 'console' undeclared (first use in this function)
Line 230: error: 'r' undeclared (first use in this function)
Line 231: error: 'TRUE' undeclared (first use in this function)
In function 'gotoxy':
Line 237: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 237: error: expected ';' before 'hstdout'
Line 238: error: 'COORD' undeclared (first use in this function)
Line 238: error: expected ';' before 'position'
Line 239: error: 'hstdout' undeclared (first use in this function)
Line 239: error: 'position' undeclared (first use in this function)
In function 'textcolor':
Line 245: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 245: error: expected ';' before 'mau'
Line 246: error: 'mau' undeclared (first use in this function)
Line 246: error: 'STD_OUTPUT_HANDLE' undeclared (first use in this function)
In function 'Thanks':
Line 266: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 352: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: