[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/ptoscvTj    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
/* Đề Bài Tổng Hợp Về Binary Search Tree:Viết chương trình nhập vào cây nhị phân các số nguyên,in ra cây vừa nhập và tạo ra bảng MeNu để xử lý các yêu cầu sau đây :
	1/ Tính tổng tất cả các Node .
	2/ Tính tổng các Node dương .
	3/ Tính tổng các Node âm .
	4/ Tính tích tất cả các Node .
	5/ Tính tích các Node dương .
	6/ Tính tích các Node âm .
	7/ Tìm Node lớn nhất .
	8/ Tìm Node nhỏ nhất .
	9/ Đếm số lượng các Node .
	10/ Đếm số lượng các Node dương .
	11/ Đếm số lượng các Node âm .
	12/ Đếm số lượng các Node lá .
	13/ Tìm kiếm 1 Node .
	14/ Tinh do cao cua 1 Node .
	15/ Xoa 1 Node .
	0/ Thoat chuong trinh .
685.cpp */

/* ======================================== BÀI LÀM ================================================== */

/* Lưu Ý: Để chạy được chương trình thì bạn phải cài đặt file BinarySearchTree.txt (có trong tệp đính kèm) vào trong ổ đĩa C . */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
// Các thư viện sử dụng trong chương trình .
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include "time.h"
#include "Windows.h"

// Khai báo cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree) .
struct node
{
	int Key;
	struct node*pLeft;
	struct node*pRight;
};
typedef struct node NODE;
typedef NODE* TREE;

// Khởi tạo cây .
void INit(TREE &t)
{
	t=NULL;
}

// Thêm Node vào cây .
void InSert(TREE &t,int x)
{
	if(t==NULL)
	{
		NODE*q;
		q=new NODE;
		q->Key=x;
		q->pLeft=q->pRight=NULL;
		t=q;
	}
	else
	{
		if(x<t->Key)
		{
			InSert(t->pLeft,x);
		}
		else if(x>t->Key)
		{
			InSert(t->pRight,x);
		}
	}
}

// Nhập dữ liệu vào cây .
void CreateTree(TREE &t)
{
	int Data;
	printf("\nNhap du lieu vao cay ,nhap 696969 de ket thuc!");
	quaylai:printf("\nNhap vao gia tri:");
	scanf("%d",&Data);
	if(Data!=696969)
	{
		InSert(t,Data);
		goto quaylai;
	}
}

// Phép duyệt trước .
void NLR(TREE t)
{
	if(t!=NULL)
	{
		printf("%4d",t->Key);
		NLR(t->pLeft);
		NLR(t->pRight);
	}
}

// Phép duyệt giữa (dùng phép duyệt này thì sau khi duyệt xong các phần tử sẽ tự động được sắp xếp tăng dần . Do phép duyệt giữa đi từ nhánh trái -> gốc -> nhánh phải => dựa vào đặc tính của cây nhị phân tìm kiếm => in ra các giá trị sắp tăng dần ) .
void LNR(TREE t)
{
	if(t!=NULL)
	{
		LNR(t->pLeft);
		printf("%4d",t->Key);
		LNR(t->pRight);
	}
}

// Phép duyệt sau .
void LRN(TREE t)
{
	if(t!=NULL)
	{
		LRN(t->pLeft);
		LRN(t->pRight);
		printf("%4d",t->Key);
	}
}

// Tính tổng tất cả các Node
int SumAllNode(TREE t)
{
	if(t==NULL)
	{
		return 0;
	}
	else
	{
		int left=SumAllNode(t->pLeft);
		int right=SumAllNode(t->pRight);
		return (t->Key+left+right);
	}
	return 0;
}

// Tính tổng các Node dương .
int SumPositiveNode(TREE t)
{
	if(t==NULL)
	{
		return 0;
	}
	else
	{
		int left=SumPositiveNode(t->pLeft);
		int right=SumPositiveNode(t->pRight);
		if(t->Key>=0)
		{
			return (t->Key+left+right);
		}
		else if(t->Key<0)
		{
			return (left+right);
		}
	}
	return 0;
}

// Tính tổng các Node âm
int SumNegativeNode(TREE t)
{
	if(t==NULL)
	{
		return 0;
	}
	else
	{
		int left=SumNegativeNode(t->pLeft);
		int right=SumNegativeNode(t->pRight);
		if(t->Key<0)
		{
			return (t->Key+left+right);
		}
		else if(t->Key>=0)
		{
			return (left+right);
		}
	}
	return 0;
}

// Tính tích tất cả các Node
int MultAllNode(TREE t)
{
	if(t==NULL)
	{
		return 1;
	}
	else
	{
		int left=MultAllNode(t->pLeft);
		int right=MultAllNode(t->pRight);
		return (t->Key*left*right);
	}
	return 0;
}

// Tính tích các Node dương .
int MultPositiveNode(TREE t)
{
	if(t==NULL)
	{
		return 1;
	}
	else
	{
		int left=MultPositiveNode(t->pLeft);
		int right=MultPositiveNode(t->pRight);
		if(t->Key>=0)
		{
			return (t->Key*left*right);
		}
		else if(t->Key<0)
		{
			return (left*right);
		}
	}
	return 0;
}

// Tính tích các Node âm .
int MultNegativeNode(TREE t)
{
	if(t==NULL)
	{
		return 1;
	}
	else
	{
		int left=MultNegativeNode(t->pLeft);
		int right=MultNegativeNode(t->pRight);
		if(t->Key<0)
		{
			return (t->Key*left*right);
		}
		else if(t->Key>=0)
		{
			return (left*right);
		}
	}
	return 0;
}

// Tìm Node lớn nhất
int Max(TREE t)
{
	if(t->pRight==NULL)
	{
		return (t->Key);
	}
	else
	{
		return Max(t->pRight);
	}
}

// Tìm Node nhỏ nhất .
int Min(TREE t)
{
	if(t->pLeft==NULL)
	{
		return (t->Key);
	}
	else
	{
		return Min(t->pLeft);
	}
}

// Đếm số lượng các Node
int CountNode(TREE t)
{
	if(t==NULL)
	{
		return 0;
	}
	else
	{
		int left=CountNode(t->pLeft);
		int right=CountNode(t->pRight);
		return (1+left+right);
	}
	return 0;
}

// Đếm số lượng các Node dương
int CountPositiveNode(TREE t)
{
	if(t==NULL)
	{
		return 0;
	}
	else
	{
		int left=CountPositiveNode(t->pLeft);
		int right=CountPositiveNode(t->pRight);
		if(t->Key>=0)
		{
			return (1+left+right);
		}
		else if(t->Key<0)
		{
			return (left+right);
		}
	}
	return 0;
}

// Đếm số lượng các Node âm
int CountNegativeNode(TREE t)
{
	if(t==NULL)
	{
		return 0;
	}
	else
	{
		int left=CountNegativeNode(t->pLeft);
		int right=CountNegativeNode(t->pRight);
		if(t->Key<0)
		{
			return (1+left+right);
		}
		else if(t->Key>=0)
		{
			return (left+right);
		}
	}
	return 0;
}

// Đếm số lượng các Node lá (Node không có con)
int CountNodeLeaf(TREE t)
{
	if(t==NULL)
	{
		return 0;
	}
	else
	{
		int left=CountNodeLeaf(t->pLeft);
		int right=CountNodeLeaf(t->pRight);
		if(t->pLeft==NULL&&t->pRight==NULL)
		{
			return (1+left+right);
		}
		else
		{
			return (left+right);
		}
	}
	return 0;
}

// Tìm kiếm 1 Node .
NODE* Search(TREE t,int x)
{
	if(t==NULL)
		return NULL;
	if(x<t->Key)
		Search(t->pLeft,x);
	else
		if(x>t->Key)
			Search(t->pRight,x);
		else
		{
			return t;
		}
}

// Đo chiều cao của Node .
int Height(TREE t)
{
	if(t==NULL)
		return 0;
	int HL,HR;
	HL=Height(t->pLeft);
	HR=Height(t->pRight);
	if(HL>HR)
		return (1+HL);
	return (1+HR);
}

// Tìm phần tử thế mạng cho nút p
void SearchStandFor(TREE &p,TREE &q)
{
	if(q->pLeft)
		SearchStandFor(p,q->pLeft);
	else
	{
		p->Key=q->Key;
		p=q;
		q=q->pRight;
	}
}

// Xóa Node .
void RemoveNode(TREE &t,int x)
{
	NODE*p;
	if(t==NULL)
		printf("\n%d khong co trong cay",x);
	else
	{
		if(x<t->Key)
			RemoveNode(t->pLeft,x);
		else
			if(x>t->Key)
				RemoveNode(t->pRight,x);
			else
			{
				p=t;
				if(p->pRight==NULL)
					t=p->pLeft;
				else
					if(p->pLeft==NULL)
						t=p->pRight;
					else
					{
						SearchStandFor(t->pLeft,p);
					}
				delete p;
			}
	}
}

// Hàm tăng kích cỡ của khung CMD
void resizeConsole(int width, int height)
{
	HWND console = GetConsoleWindow();
	RECT r;
	GetWindowRect(console, &r);
	MoveWindow(console, r.left, r.top, width, height, TRUE);
}

// Hàm lấy tọa độ vị trí .
void gotoxy(int x,int y)
{
	HANDLE hstdout=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	COORD position = {x,y};
	SetConsoleCursorPosition(hstdout,position);
}

// Hàm tô màu .
void textcolor(int x)
{
	HANDLE mau;
	mau=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
	SetConsoleTextAttribute(mau,x);
}

// Hàm in ra màn hình lời giới thiệu chương trình .
int gioithieu()
{
	FILE* f = fopen("C:\\BinarySearchTree.txt","rt");
	if (f != NULL)
	{
		while (1)
		{			
			if (feof(f)) 
				break;
			if (kbhit())
			{
				char key;
				key = getch();
				if (key == 13 || key == 27)
					return 0;
			}
			char x;
			x = fgetc(f);
			printf("%c",x);	
			Sleep(35);	// Điều chỉnh tốc độ chạy dữ liệu trong file : Sleep càng nhỏ thì tốc độ chạy chữ càng nhanh và ngược lại .			
		}
		fclose(f);
	}
	else 
		printf("Khong co File BinarySearchTree.txt");	
	getch();
}

// Hàm hiển thị lời chào khi kết thúc chương trình .
void Thanks()
{
	system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
	srand(time(NULL)); // Khởi tạo chạy ngẫu nhiên .
	for(int j=1;j<=20;j++)
	{
		int color=rand()%15+1; // Khởi tạo màu chạy ngẫu nhiên trong đoạn thang màu [1,15].
		Sleep(300);
		gotoxy(j-1,40);
		printf("			");
		gotoxy(j,40);
		textcolor(color);
		printf("\nThanks You For Using The Program ! Goodbye And See You Later !\n"); // Khi người dùng thoát chương trình sẽ hiển thị lời chào !
	}
	textcolor(15);
	getch();
	gotoxy(3,42);
}

// Hàm MeNu .
void MeNu()
{
	resizeConsole(1000,550); // Tăng kích cỡ của khung CMD lên thành chiều rộng 1000,chiều cao 550 .
	textcolor(14); // Tô màu vàng cho chữ .
	gioithieu(); // In ra lời giới thiệu từ File .
	textcolor(7); // Trả về màu chữ bình thường .
	TREE t,p;
	int x;
	system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
	INit(t);
	CreateTree(t);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>> Binary Search Tree <<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	LNR(t);
	int luachon;
	quaylai1:textcolor(2); // Tô màu xanh nhạt cho MeNu
	printf("\n------------------ MeNu ------------------------\n");
	printf("\n1. Tinh Tong Cac Node ");
	printf("\n2. Tinh Tong Cac Node Duong ");
	printf("\n3. Tinh Tong Cac Node Am ");
	printf("\n4. Tinh Tich Cac Node ");
	printf("\n5. Tinh Tich Cac Node Duong ");
	printf("\n6. Tinh Tich Cac Node Am ");
	printf("\n7. Tim Node Lon Nhat ");
	printf("\n8. Tim Node Nho Nhat ");
	printf("\n9. Dem So Luong Cac Node ");
	printf("\n10. Dem So Luong Cac Node Duong ");
	printf("\n11. Dem So Luong Cac Node Am ");
	printf("\n12. Dem So Luong Cac Node La' ");
	printf("\n13. Tim Kiem Mot Node ");
	printf("\n14. Tinh Do Cao Cua Mot Node ");
	printf("\n15. Xoa Mot Node ");
	printf("\n0. Thoat Chuong Trinh ");
	printf("\n------------------------------------------------\n");
	printf("\n");
	textcolor(7); // Trả về lại màu bình thường .
	quaylai:printf("\nNhap Vao Lua Chon Cua Ban:");
	scanf("%d",&luachon);
	printf("\n");
	printf("\nKet Qua:");
	if(luachon==1)
	{
		system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
		printf("\n1. Tong cac Node la:%d",SumAllNode(t));
		goto quaylai1; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp chức năng tương tự,dùng để quay lại và hiển thị ra lại MeNu cho phép người dùng tiếp tục nhập vào các lựa chọn khác .
	}
	else if(luachon==2)
	{
		system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
		printf("\n2. Tong cac Node duong la:%d",SumPositiveNode(t));
		goto quaylai1; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp chức năng tương tự,dùng để quay lại và hiển thị ra lại MeNu cho phép người dùng tiếp tục nhập vào các lựa chọn khác .
	}
	else if(luachon==3)
	{
		system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
		printf("\n3. Tong cac Node am la:%d",SumNegativeNode(t));
		goto quaylai1; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp chức năng tương tự,dùng để quay lại và hiển thị ra lại MeNu cho phép người dùng tiếp tục nhập vào các lựa chọn khác .
	}
	else if(luachon==4)
	{
		system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
		printf("\n4. Tich cac Node la:%d",MultAllNode(t));
		goto quaylai1; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp chức năng tương tự,dùng để quay lại và hiển thị ra lại MeNu cho phép người dùng tiếp tục nhập vào các lựa chọn khác .
	}
	else if(luachon==5)
	{
		system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
		printf("\n5. Tich cac Node duong la:%d",MultPositiveNode(t));
		goto quaylai1; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp chức năng tương tự,dùng để quay lại và hiển thị ra lại MeNu cho phép người dùng tiếp tục nhập vào các lựa chọn khác .
	}
	else if(luachon==6)
	{
		system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
		printf("\n6. Tich cac Node am la:%d",MultNegativeNode(t));
		goto quaylai1; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp chức năng tương tự,dùng để quay lại và hiển thị ra lại MeNu cho phép người dùng tiếp tục nhập vào các lựa chọn khác .
	}
	else if(luachon==7)
	{
		system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
		printf("\n7. Node lon nhat la:%d",Max(t));
		goto quaylai1; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp chức năng tương tự,dùng để quay lại và hiển thị ra lại MeNu cho phép người dùng tiếp tục nhập vào các lựa chọn khác .
	}
	else if(luachon==8)
	{
		system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
		printf("\n8. Node nho nhat la:%d",Min(t));
		goto quaylai1; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp chức năng tương tự,dùng để quay lại và hiển thị ra lại MeNu cho phép người dùng tiếp tục nhập vào các lựa chọn khác .
	}
	else if(luachon==9)
	{
		system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
		printf("\n9. So luong cac Node la:%d",CountNode(t));
		goto quaylai1; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp chức năng tương tự,dùng để quay lại và hiển thị ra lại MeNu cho phép người dùng tiếp tục nhập vào các lựa chọn khác .
	}
	else if(luachon==10)
	{
		system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
		printf("\n10. So luong cac Node duong la:%d",CountPositiveNode(t));
		goto quaylai1; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp chức năng tương tự,dùng để quay lại và hiển thị ra lại MeNu cho phép người dùng tiếp tục nhập vào các lựa chọn khác .
	}
	else if(luachon==11)
	{
		system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
		printf("\n11. So luong cac Node am la:%d",CountNegativeNode(t));
		goto quaylai1; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp chức năng tương tự,dùng để quay lại và hiển thị ra lại MeNu cho phép người dùng tiếp tục nhập vào các lựa chọn khác .
	}
	else if(luachon==12)
	{
		system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
		printf("\n12. So luong cac Node la' la:%d",CountNodeLeaf(t));
		goto quaylai1; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp chức năng tương tự,dùng để quay lại và hiển thị ra lại MeNu cho phép người dùng tiếp tục nhập vào các lựa chọn khác .
	}
	else if(luachon==13)
	{
		system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
		printf("\nNhap vao 1 gia tri de tim kiem: ");
		scanf("%d", &x);
		p = Search(t, x);
		if(p != NULL)
			printf ("Node %d co xuat hien trong cay.\n", x);
		else
			printf("Node %d khong co trong cay.\n", x);
		goto quaylai1; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp chức năng tương tự,dùng để quay lại và hiển thị ra lại MeNu cho phép người dùng tiếp tục nhập vào các lựa chọn khác .
	}
	else if(luachon==14)
	{
		system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
		printf("\nNhap vao 1 Node can tinh do cao : ");
		scanf("%d", &x);
		p = Search(t, x);
		if(p != NULL)
			printf("Chieu cao cua Node %d la %d\n", x, Height(p));
		else
			printf("Node %d khong co trong cay nen khong the tinh do cao duoc \n", x);
		goto quaylai1; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp chức năng tương tự,dùng để quay lại và hiển thị ra lại MeNu cho phép người dùng tiếp tục nhập vào các lựa chọn khác .
	}
	else if(luachon==15)
	{
		system("cls"); // Được hỗ trợ bởi thư viện "Windows.h" chức năng : Xóa đi mọi dữ liệu đã làm trước đó .
		printf("\nNhap vao 1 Node can xoa : ");
		scanf("%d", &x);
		p = Search(t, x);
		if(p != NULL)
		{
			RemoveNode(t,x); // Xóa Node .
			printf("\n>>>>>>>>>>>> Cay Sau Khi Xoa Node %d <<<<<<<<<<<<<<<<\n",x);
			LNR(t); // Duyệt lại cây .
		}
		else
		printf("Node %d khong co trong cay nen khong the xoa duoc \n", x);
		goto quaylai1; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp chức năng tương tự,dùng để quay lại và hiển thị ra lại MeNu cho phép người dùng tiếp tục nhập vào các lựa chọn khác .
	}
	else if(luachon==0)
	{
		Thanks();
	}
	if(luachon!=1&&luachon!=2&&luachon!=3&&luachon!=4&&luachon!=5&&luachon!=6&&luachon!=7&&luachon!=8&&luachon!=9&&luachon!=10&&luachon!=11&&luachon!=12&&luachon!=13&&luachon!=14&&luachon!=15&&luachon!=0)
	{
		printf("\nLua chon ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai; // Dùng hợp ngữ thay cho vòng lặp chức năng tương tự,dùng để quay lại và cho phép người dùng nhập vào lựa chọn khác do lựa chọn trước đó không hợp lệ !
	}
}

// Hàm chính .
void main()
{
	MeNu();
}
/* ========================================== THE END ================================================ */


Output:
Line 18: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: Windows.h: No such file or directory
Line 50: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 56: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 80: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 391: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
Line 404: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'resizeConsole':
Line 436: error: 'HWND' undeclared (first use in this function)
Line 436: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 436: error: for each function it appears in.)
Line 436: error: expected ';' before 'console'
Line 437: error: 'RECT' undeclared (first use in this function)
Line 437: error: expected ';' before 'r'
Line 438: error: 'console' undeclared (first use in this function)
Line 438: error: 'r' undeclared (first use in this function)
Line 439: error: 'TRUE' undeclared (first use in this function)
In function 'gotoxy':
Line 445: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 445: error: expected ';' before 'hstdout'
Line 446: error: 'COORD' undeclared (first use in this function)
Line 446: error: expected ';' before 'position'
Line 447: error: 'hstdout' undeclared (first use in this function)
Line 447: error: 'position' undeclared (first use in this function)
In function 'textcolor':
Line 453: error: 'HANDLE' undeclared (first use in this function)
Line 453: error: expected ';' before 'mau'
Line 454: error: 'mau' undeclared (first use in this function)
Line 454: error: 'STD_OUTPUT_HANDLE' undeclared (first use in this function)
In function 'Thanks':
Line 492: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 672: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: