[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/qh3mBvHz    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bài 268/76/SBT Thầy NTTMK:Hãy tạo mảng b từ mảng a các giá trị 0,1 để mảng có tính " tính chẵn lẻ " . 618.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
// Các thư viện sử dụng trong chương trình .
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<Windows.h>
#define MAX 100

// Hàm nhập mảng .
void NhapMang(int a[],int &n)
{
	quaylai:printf("\nNhap vao so luong phan tu cua mang:");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	{
		printf("\nSo ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!");
		goto quaylai;
	}
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("\nNhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

// Hàm xuất mảng .
void XuatMang(int a[],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
}

// Hàm tạo mảng b .
void TaoMangB(int a[],int b[],int n)
{
	int j=0;
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]%2!=0)
		{
			b[j++]=1;
		}
		else
		{
			b[j++]=0;
		}
	}
	
	// Xuất mảng b .
	for(int j=0;j<n;j++) // Số lượng phần tử của mảng b cũng bằng đúng n .
	{
		printf("%4d",b[j]);
	}
}

// Hàm chính .
void main()
{
	int a[MAX],b[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:NhapMang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>Mang Vua Nhap La:<<<<<<<<<<<<<<\n");
	XuatMang(a,n);
	printf("\n");
	printf("\n>>>>>>>>>>>Mang B Duoc Tao Tu Mang A:<<<<<<<<<<<<<\n");
	TaoMangB(a,b,n);
	printf("\n");
	printf("\nBan co muon tiep tuc thuc hien chuong trinh hay khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc!");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
	{
		system("cls");
		goto quaylai;
	}
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: Windows.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'XuatMang':
Line 38: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'TaoMangB':
Line 48: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 61: error: redefinition of 'j'
Line 47: error: previous definition of 'j' was here
Line 61: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 69: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: