[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/rv6DU9rp    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 224/70/SBT Thầy NTTMK:Hãy đếm số lượng "số hoàn thiện" có trong mảng một chiều các số nguyên . 399.cpp */

/* Ở đây chương trình còn liệt kê ra tất cả các số hoàn thiện có trong mảng . */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100

void nhapmang(int a[MAX],int &n)
{
	do{
		printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
		scanf("%d",&n);
		if(n<1||n>MAX)
			printf("So phan tu ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
		else
			break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void lietkevadem(int a[MAX],int n)
{
	int dem=0;
	printf("\nCac so hoan thien co trong mang la:");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		int tong=0;
		for(int j=1;j<a[i];j++)
		{
			if(a[i]%j==0)
			{
				tong+=j;
				if(tong==a[i])
				{
					printf("%4d",a[i]);
					dem++;
				}
			}
		}
	}
	printf("\nSo luong cac so hoan thien co trong mang la:%d",dem);
}

void main()
{
	int a[MAX],n,tieptuc;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	xuatmang(a,n);
	lietkevadem(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 18: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 37: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'lietkevadem':
Line 48: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 51: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 68: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: