[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/sRPmzFSu    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Đề Bài:Liệt kê tất cả các số hoàn thiện nhỏ hơn n . 214.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

void xulydulieu(int &n)
{
	printf("Nhap vao n=");
	scanf("%d",&n);
	printf("\nTat ca cac so hoan thien nho hon %d la:",n);
	for(int i=1;i<n;i++)
	{
		int tong=0; //tong=0 phải để bên trong vòng lặp mới tính được.
		for(int j=1;j<i;j++) //lưu ý ở đây ta không có mở dấu ngoặc { } chỗ vòng lặp for j bởi vì vòng lặp luôn được xác định với từng điều kiện của vòng lặp i ở trên và ở 2 dòng if cũng ko có sự bổ trợ với nhau mà phải riêng biệt .
			if(i%j==0)
			tong+=j;
			if(tong==i)
			printf("%4d",i);
	}
}
		
void main()
{
	int n,tieptuc;
	quaylai:xulydulieu(n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky 1 phim nao khac de ket thuc\n");
	tieptuc=getch();
	if(tieptuc=='c'||tieptuc=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 15: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'main':
Line 32: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: