[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/tOfXvWzp    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 6:
/* Bai 368/94/SBT Thay NTTMK:Tìm giá trị lớn thứ nhì trong ma trận.GIẢ sử ma trận có nhiều hơn hai giá trị . 36.cpp */
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
#include<limits.h>

void nhapmatran(int a[MAX][MAX],int &m,int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so dong:m=");
	scanf("%d",&m);
	if(m<1||m>MAX)
	printf("So dong ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(m<1||m>MAX);
	do{
	printf("Nhap vao so cot:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So cot ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<m;i++)
	{
		for(int j=0;j<n;j++)
		{
			printf("Nhap vao a[%d][%d]=",i,j);
			scanf("%d",&a[i][j]);
		}
	}
}

void xuatmatran(int a[MAX][MAX],int m,int n)
{
	for(int i=0;i<m;i++)
	{
		for(int j=0;j<n;j++)
		{
			printf("%4d",a[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
}

int GiaTriCanTim(int a[MAX][MAX], int m, int n) 
{
	 int Max=INT_MIN; 
   for (int i=0; i<m; i++) 
   { 
     for(int j=0; j<n; j++) 
     { 
       Max = (Max>a[i][j])?Max:a[i][j]; 
     } 
   } 
	 int Max2 =INT_MIN; 
   for (int i=0; i<m; i++) 
   { 
     for(int j=0; j<n; j++) 
     { 
       if (Max>Max2 && a[i][j]!=Max && Max2<a[i][j]) 
       { 
        Max2 = a[i][j]; 
       } 
     } 
	 } 
   return Max2; 
} 
	
void main()
{
	int a[MAX][MAX],m,n;
	nhapmatran(a,m,n);
	xuatmatran(a,m,n);
	int s=GiaTriCanTim(a,m,n);
	printf("So lon thu hai la:%d\n",s);
	getch();
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 17: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmatran':
Line 47: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 49: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'GiaTriCanTim':
Line 60: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 62: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 68: error: redefinition of 'i'
Line 60: error: previous definition of 'i' was here
Line 68: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 70: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'main':
Line 82: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: