[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/tiGHbGqr    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 205/67/SBT Thầy NTTMK:Tính tổng các giá trị lớn hơn trị tuyệt đối của giá trị đứng liền sau nó trong mảng một chiều các số thực 96.cpp */

/* Ở đây chương trình còn cho phép liệt kê ra và đếm số lượng các giá trị trong mảng thỏa mãn yêu cầu đề bài.*/
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
#define bool
#include<math.h>

void nhapmang(float a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%f",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(float a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%16f",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void tinhtong(float a[MAX],int n)
{
	float s=0,Co;
	bool Co=false;
	int dem=0;
	printf("Cac gia tri lon hon tri tuyet doi cua gia tri dung lien sau no la:");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{	
		if(a[i]>fabs(a[i+1])) //fabs:trị tuyệt đối của số thực.
		{
			printf("%16f",a[i]);
			dem++;
			s+=a[i];
			Co=true;
		}
	}
	if(Co==true)
	{
		printf("\nTrong mang co %d gia tri thoa man yeu cau de bai",dem);
		printf("\nTong tat ca cac gia tri lon hon tri tuyet doi cua gia tri dung lien sau no la:%f",s);
	}
	else
	printf("\nKhong co gia tri nao trong mang thoa man yeu cau de bai");	
}

void main()
{
	float a[MAX];
	int n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	tinhtong(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
		goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 20: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 40: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'tinhtong':
Line 50: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 50: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 50: error: for each function it appears in.)
Line 53: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 60: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 73: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: