[ create a new paste ] login | about

Link: http://codepad.org/tuSaVzrY    [ raw code | output | fork ]

C, pasted on May 5:
/* Bài 167/63/SBT Thầy NTTMK:Hãy tìm giá trị thỏa điều kiện toàn chữ số lẻ và là giá trị lớn nhất thỏa điều kiện ấy trong mảng một chiều các số nguyên (nếu mảng không có giá trị nào thỏa điều kiện như trên thì hàm sẽ trả về giá trị 0). 76.cpp*/
/* 

Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn
Trung tâm đào tạo tin học - Thiết kế phần mềm - Sơn Đẹp Trai: www.SonDepTrai.com

Nguồn source code này Tôi viết vào năm 2012 lúc mới bắt đầu học lập trình C/C++ nên một số cách sẽ không được tối ưu - Bạn chỉ nên dùng trên tinh thần tham khảo thôi nhé.
Mong giúp đỡ được Bạn trên con đường Học Lập Trình.
TẤT CẢ VÌ SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define MAX 100
#include<limits.h>
#define bool


void nhapmang (int a[MAX],int &n)
{
	do{
	printf("Nhap vao so phan tu cua mang:n=");
	scanf("%d",&n);
	if(n<1||n>MAX)
	printf("So ban nhap vao khong hop le!Xin vui long nhap lai!\n");
	else
	break;
	}while(n<1||n>MAX);
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("Nhap vao a[%d]=",i);
		scanf("%d",&a[i]);
	}
}

void xuatmang(int a[MAX],int n)
{
	printf("\n>>>>>>>>>>>>>>>MANG VUA NHAP LA:<<<<<<<<<<<<<<<<<\n");
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		printf("%4d",a[i]);
	}
	printf("\n");
}

void xulydulieu(int a[MAX],int n)
{
	int max=INT_MIN,Co;
	bool Co=false;
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		if(a[i]>max)
		{
			max=a[i];
			Co=true;
		}
	}
	if(Co==true)
	{
		if(max>=-9&&max<=9)
		{
			int b=max%10;
			if(b%2!=0)
			printf("So thoa dieu kien la:%d",max);
			else
			printf("0\n");
		}
		if(max>=-99&&max<=-10||max>=10&&max<=99)
		{
			int b=max/10;
			int c=max%10;
			if(b%2!=0&&c%2!=0)
			printf("So thoa dieu kien la:%d",max);
			if(b%2==0||c%2==0)
			printf("0\n");
		}
		if(max>=-999&&max<=-100||max>=100&&max<=999)
		{
			int b=max/100;
			int c=max/10;
			int d=max%10;
			if(b%2!=0&&c%2!=0&&d%2!=0)
			printf("So thoa dieu kien la:%d",max);
			if(b%2==0||c%2==0||d%2==0)
			printf("0\n");
		}
		if(max>=-9999&&max<=-1000||max>=1000&&max<=9999)
		{
			int b=max/1000;
			int c=max/100;
			int d=max/10;
			int e=max;
			if(b%2!=0&&c%2!=0&&d%2!=0&&e%2!=0)
			printf("So thoa dieu kien la:%d",max);
			if(b%2==0||c%2==0||d%2==0||e%2==0)
			printf("0\n");
		}
		if(max>=-99999&&max<=-10000||max>=10000&&max<=99999)
		{
			int b=max/10000;
			int c=max/1000;
			int d=max/100;
			int e=max/10;
			int f=max;
			if(b%2!=0&&c%2!=0&&d%2!=0&&e%2!=0&&f%2!=0)
			printf("So thoa dieu kien la:%d",max);
			if(b%2==0||c%2==0||d%2==0||e%2==0||f%2==0)
			printf("0\n");
		}
	}	
}

void main()
{
	int a[MAX],n,NAMSON;
	quaylai:nhapmang(a,n);
	xuatmang(a,n);
	xulydulieu(a,n);
	printf("\nBan co muon tiep tuc chay chuong trinh khong ? Neu co bam phim C,nguoc lai bam bat ky phim nao khac de ket thuc\n");
	NAMSON=getch();
	if(NAMSON=='c'||NAMSON=='C')
	goto quaylai;
}


Output:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Line 17: error: conio.h: No such file or directory
Line 19: error: expected ';', ',' or ')' before '&' token
In function 'xuatmang':
Line 39: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
In function 'xulydulieu':
Line 49: error: 'false' undeclared (first use in this function)
Line 49: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Line 49: error: for each function it appears in.)
Line 50: error: 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
Line 55: error: 'true' undeclared (first use in this function)
In function 'main':
Line 114: warning: return type of 'main' is not 'int'


Create a new paste based on this one


Comments: